Има проблеми с регламентите и квалификацията на болниците, потвърди здравният министър

Има проблеми с регламентите и квалификацията на болниците, потвърди здравният министър

Съм­нявам се, че някъде може да бъде отказано да бъде приет пациент в крайно тежко със­тояние, така здрав­ният минис­тър проф. Николай Пет­ров комен­тира бол­ната тема дали в Бъл­гария спеш­ните пациенти са нежелани, защото няма печалба за бол­ниците от клинични пътеки. Професорът обаче призна, че рег­ламен­тът в момента не поз­волява на лекари в бол­ница да отидат на близко раз­с­тояние да окажат помощ. Тук става въп­рос за реанимация, за оказ­ване на първа помощ, които са нап­равени във връзка с бъдещи съдебни процеси, обясни минис­търът. Хората са доста притес­нени и затова спаз­ват рег­ламен­тите, макар те да са неп­риятни в някои случаи, обясни Пет­ров пред „Нова телевизия”. Засега няма заведени дела от бол­ници срещу дър­жавата заради пръс­товия иден­тификатор Няма ясен рег­ламент, ако един пациент е зле, къде да бъде закаран и кой е длъжен да се заеме с него, призна Николай Пет­ров. И даде пример – при пациент от Мон­тана в тежко със­тояние въз­ник­ват няколко проб­лема. Пър­вият – дали има легла в реанимация и дали има адек­ватно оборуд­ване. Второ – да не се оставят лекарите от Мон­тана да молят по телефона да бъде приет от някого. Трето – какво струва като пари на приемащата бол­ница такъв пациент. В тази връзка е редно да има пок­ритие от НЗОК, смята здрав­ният минис­тър, който обаче пос­тави и въп­росът с квалификацията на раз­лич­ните бол­ници – защо нап­ример от една бол­ница с определена квалификация се преп­раща човек в друго лечебно заведение със същата квалификация? Защо колегите от пър­вата бол­ница не могат да се справят, попита той, намек­вайки, че пред­с­тои и ревизия в нивата на квалификация на бол­ниците. Изпитах душевно удов­лет­ворение, въп­реки че човекът почина – Бог да го прости. Така Пет­ров раз­каза за скорошен случай, при който той оказа спешна помощ на пациент. Минис­търът уточни, че видял линей­ката с пациента пред здрав­ното минис­тер­с­тво и отишъл да помогне, като поел сър­деч­ния масаж. След това пациен­тът бил закаран във ВМА. Пет­ров раз­каза и за своя соб­с­т­вен скорошен прием във ВМА. Здрав­ният минис­тър заяви и, че трябва да се изпъл­нява протокол, а не да се мисли субек­тивно. Това, което може да се промени по отношение екипите на спешна помощ, е да бъде запъл­нен със­тавът им, комен­тира Пет­ров.