Евробарометър: 55 % от българите подкрепят членството в ЕС

Евробарометър: 55 % от българите подкрепят членството в ЕС

В Бъл­гария под­к­репата за член­с­т­вото в ЕС е 55 на сто, малко по-ниска от сред­ното за ЕС, но също така с шест процента по-висока в срав­нение с 2016 г., показва проуч­ване на общес­т­веното мнение на Евробарометър за въз­г­ледите на граж­даните относно Евросъюза и Европейс­кия пар­ламент, съоб­щиха от Инфор­мацион­ното бюро на Европейс­кия пар­ламент у нас. Изс­лед­ването, поръчано от ЕП, показва, че мнозин­с­т­вото от европейс­ките граж­дани — 57 на сто, вяр­ват, че член­с­т­вото в ЕС е нещо добро за дър­жавата им. Това рав­нище почти се връща до стой­нос­тите от 2007 г., преди финан­совата и икономическа криза. Според дан­ните 47 на сто от европей­ците смятат, че гласът им се зачита в ЕС, което е най-добрият резул­тат след изборите за Европейски пар­ламент през 2009 г. Проуч­ването “Пар­ламетър“ 2017 е проведено между 23 сеп­тем­ври и 2 октом­ври 2017 г. чрез преки стан­дар­тизирани интер­вюта сред 27 881 европейци на въз­раст над 15 години в 28-те страни членки на ЕС.

Фокусът на проуч­ването е върху общес­т­вените наг­ласи относно член­с­т­вото в ЕС и пол­зите от него, приоритетите, дейс­т­вията и мисията на Европейс­кия пар­ламент, както и дали гласът на граж­даните се чува на европейско ниво. Проуч­ването пот­вър­ж­дава все по-благоприятното отношение на граж­даните към ЕС, тен­ден­ция, наб­людавана в проуч­ванията от 2016 г. насам, се отбелязва в съоб­щението.

Повече от половината анкетирани — 55 на сто, заявяват интереса си към европейс­ките избори през 2019 г., а 47 процента считат, че Пар­ламен­тът трябва да играе по-голяма роля в бъдеще. Европейс­ките граж­дани очак­ват, че ЕС ще ги защитава от определени зап­лахи. Основ­ните рис­кове, при които европей­ците желаят намесата на ЕС, са тероризъм, без­работица, бед­ност и социално изк­люч­ване и некон­т­ролирана миг­рация. Основ­ните приоритетни области, в които бъл­гарите искат повече дейс­т­вия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза — бор­бата с тероризма, бед­ността и социал­ното изк­люч­ване и некон­т­ролирана миг­рация.

Европейс­ките граж­дани очак­ват Съюзът да осигури защита на основ­ните им права, правото на свободно прид­виж­ване, работа и образование в ЕС, на труд, на адек­ватни пен­сии и на стабилна икономика. В час­т­ност, те очак­ват ЕС да защитава човеш­ките права, свободата на словото и рав­ноп­равието между мъже и жени.