У нас трябва да се преструктурира изцяло социалната система, за да стане приоритет образованието

У нас трябва да се преструктурира изцяло социалната система, за да стане приоритет образованието

В Бъл­гария трябва да се прес­т­рук­турира изцяло социал­ната сис­тема, за да стане приоритет образованието. Дър­жавата дава лъс­кави учеб­ници на ученика, а семейс­т­вото му живее в колиба. Всяка къща се започва от основите, така трябва да се случи и с дър­жавата ни, заявиха учители от Гур­ково на среща с общин­с­кия съвет­ник Иванка Димит­рова, пред­седател на групата на БСП и с депутата Донка Симеонова, член на Комисията по образованието и науката в 44 НС, в Гур­ково. Срещата беше, за да се чуят проб­лемите в сек­тора и от мал­ките общини, за да влязат в дис­кусията, която се под­готвя в навечерието за Деня на будителя. Механиз­мът за обх­ващане и задър­жане на децата в училище може да бъде ефек­тивен, ако е ангажимент основно на дирек­циите по граж­дан­ска регис­т­рация и админис­т­ративно обс­луж­ване, това пред­ложение нап­равиха учители по време на среща за дел­ниците на образованието По думите им излишно се ангажират пред­с­тавители на множес­тво инс­титуции за този процес, отделеното време може да се насочи твърде пол­зот­ворно в редица задъл­жения по закона и наред­бите. И за напус­налите страната деца има следа в регис­т­рите, въп­росът е как да се обедини и оптимизира инфор­мацията в Бъл­гария, за да бъде полезна на всяка община и на всяко училище, комен­тираха педагозите. Според тях трябва да се прераз­г­леда и процедурата на сан­к­цион­ния механизъм спрямо родителите при неиз­пъл­нение на задъл­женията им по Закона за зак­рила на детето и Закона за предучилищ­ното и училищ­ното образование. Не е работеща нас­тоящата сис­тема за налагане на сан­к­ции по реда на Закона за админис­т­ратив­ните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задъл­жителна предучилищна и училищна въз­раст не посещават училище. Присъс­т­ващите на срещата бяха категорични, че отговор­ността, задъл­женията и сан­к­циите трябва да са с еднаква тежест за всички учас­т­ници в образовател­ния процес. Според дъл­гогодишни учители въведеният преди година закон за училищ­ното и предучилищно образование и наред­бите към него са превър­нали учителите и дирек­торите в админис­т­ратори, а същин­с­ката им работа все повече остава на заден план. Прин­ципът на делегираните бюджети “парите след­ват ученика“ вече не работи, не е обвър­зан с качес­т­вото на образованието, смятат професионалис­тите. В БСП сме за смяна на модела, този няма да промени нито философията на финан­сиране, нито образованието ще стане приоритет, заяви Симеонова.