Мъж загради пловдивски булевард, бил негов

Мъж прег­ради част от плов­див­с­кия бул.“Кукленско шосе“ и на прак­тика блокира движението. Той твърди, че земята е негова соб­с­т­веност и иска обез­щетение. Трасето в посока Плов­див е зат­ворено в района на мит­ницата, образува се колона от автомобили, съоб­щиха “Плов­див 24“ и “Трафик Нюз“. Плов­див­чанинът Алек­сан­дър Пижев и синовете му твър­дят, че земята, върху която е пос­т­роено обръщалото на автобусите от град­с­кия тран­с­порт срещу Мит­ница Плов­див, е тяхна соб­с­т­веност. Те искат обез­щетение, а сагата продъл­жавала близо 20 години. Вчера те прис­тиг­наха заедно с адвоката си и геодезисти, които трябва да измерят и определят точ­ните граници на имота. Няколко десетки метра от цялото платно на “Кук­лен­ско шосе“ за влизане в Плов­див са обг­радени с кол­чета и лента и движението е блокирано.

Общините Плов­див и Родопи си прех­вър­лят отговор­ността за това кой трябва да обез­щети соб­с­т­веника.