БСП: Законопроектът на управляващите не е борба, а прикриване на корупцията

БСП: Законопроектът на управляващите не е борба, а прикриване на корупцията

ГЕРБ, Патриоти и ДПС приеха законопроекта „Антикорупция” на управляващите и отхвърлиха варианта на левицата

Искате борба с коруп­цията само на книга – законоп­роек­тът ви не е борба, а прик­риване на коруп­цията. Очевидно, колеги управ­ляващи, не сте узрели за мисълта, че коруп­цията е до такава степен раз­п­рос­т­ранена в бъл­гар­с­кото общес­тво, че вече е зап­лаха за национал­ната сигур­ност и че трябва малко да свалим пар­тий­ните противобор­с­тва“, каза Нинова.

Така се обърна към мнозин­с­т­вото пред­седател­ката на БСП Кор­нелия Нинова след гласуването по законоп­роек­тите „Антикоруп­ция”, проведено вчера в НС. Депутатите приеха на първо четене по прин­цип един­с­т­вено Законоп­роекта за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво и Законоп­роект за противодейс­т­вие на коруп­цията сред лица, заемащи висши пуб­лични длъж­ности, внесени от Минис­тер­ски съвет. За законоп­роекта на МС гласуваха 133, против бяха 70 депутати и 9 се въз­дър­жаха. За законоп­роекта на БСП бяха 69, против 73 и 68 се въз­дър­жат, с което той бе отх­вър­лен.

Лидер­ката на опозицията припомни, че през 2015 г. правител­с­т­вото на Борисов е приело Национална стратегия за превен­ция и противодейс­т­вие на коруп­цията в Репуб­лика Бъл­гария 20152020 г., който е получил под­к­репата на БСП. Нинова обясни, че докумен­тът е бил много смис­лен и съдър­жателен. „Тогава пос­тиг­нахме всички съг­ласие, че трябва да го изпъл­няваме. В този документ какво пише? Тук се казва, че ни лип­сва обособена струк­тура, която да раз­с­ледва. Под­пис – Бойко Борисов. БСП в своя закон пред­лага обособена струк­тура, която да раз­с­ледва. На второ място в стратегията над под­писа на г-н Борисов пише: „необ­ходимо е да се съз­даде такава антикоруп­ционна сис­тема, която да гаран­тира, че усилията на органите няма да зависят от проверяваните и раз­с­лед­ваните лица“. „БСП пред­лага такава сис­тема, вие – обрат­ното. ГЕРБ, които тогава са под­к­репили такава стратегия на премиера си, днес пламенно раз­биват този законоп­роект на пух и прах. Що за поведение е това?“, попита Нинова. Според нея, когато се пишат такива документи за пред Брюк­сел, те са много красиви и показ­ват политическа воля за борба с коруп­цията, но когато нещата опрат до истин­ска борба с коруп­цията, тези документи се отричат от соб­с­т­вените си автори.

Законоп­роек­тът срещу коруп­цията на МС пред­лага връщане на отречени и неработещи прак­тики по отношение на установяване на кон­ф­ликта на интереси. Ние, от „БСП за Бъл­гария“, оставаме на барикадата и ще продъл­жим бор­бата“, заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов. Той под­черта, че в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво няма правна легална дефиниция на понятието “коруп­ция”. „Същото това правител­с­тво, което по дефиниция е отговорно за условията за въз­ник­ване на коруп­цията, където е със­редоточена най-вече въз­мож­ността за коруп­ция, ни пред­лага закон, с който казва: ние ще си изберем органа, който да ни кон­т­ролира, но не и да ни прес­ледва, а само да събира и анализира“, комен­тира той. Според него коруп­цията под­копава ефек­тив­ността на дър­жавата, тъй като приетите процедури се заобикалят, ресур­сите се раз­хищават, а служителите са наемани и повишавани без връзка с работата, която вър­шат. „В закона на влас­тимащите, на прак­тика, пред­лагат мнозин­с­т­вото, което ги е изб­рало и ги под­държа, да им избере и кон­т­рольор. Резул­татът от тази работа мога да го обобщя с аферата „теф­тер­чето Златанов“, но пред­вид мащабите на планувания нов орган, теф­тер­чето ще порасне тихо и полека за няколко дена до мащабите на „Под Игото“, каза още Филип Попов.

Според философията на закона на „БСП за Бъл­гария“ е необ­ходимо коруп­цията да се раз­поз­нае като прес­тъп­ление, като група от прес­тъп­ления и да се раз­с­ледва. Необ­ходимо е органът, който прави това, да е равно отдалечен от всички власти, съг­ласно прин­ципа за раз­деление на влас­тите  – чл. 8 от Кон­с­титуцията: „дър­жав­ната власт се раз­деля на законодателна, изпъл­нителна и съдебна“. Това може да се гаран­тира, когато ръковод­с­т­вото се определя от президента – орган, стоящ на равно отс­тояние от трите власти“, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Пенчо Мил­ков.

Според него политичес­ката коруп­ция е резул­тат от нат­руп­ване на влас­тови ресурс, принад­лежащ по правило на цялото общес­тво, но на прак­тика се кон­сумира от определена група хора — политически и пар­тийни елити. „Изгодите не винаги имат паричен еквивалент, а често става въп­рос за заобикаляне на определени елементи от демок­ратич­ния политически процес. Политичес­ката коруп­ция цели и соб­с­т­веното си самовъз­п­роиз­веж­дане и под­сигуряване на субекти, длъж­нос­тни лица, които да продъл­жат в бъдеще защитата на тези икономически интереси, за сметка на цялото общес­тво“, обясни Мил­ков.   

 „Управ­ляващите критикуват нашия списък с коруп­ционни прес­тъп­ления, но той е взет от прав­ната литература и заповедите, които същес­т­вуват за отчет­ност на този вид прес­тъп­ления. В законоп­роекта на правител­с­т­вото новият орган „Антикоруп­ция“ ще се занимава с противодейс­т­вие на тероризма, убийс­тва с корис­тна цел, отв­личания, свод­ничес­тво, незаконна тър­говия на оръжия. Това са прес­тъп­ления, които нямат нищо общо с коруп­цията“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той под­черта, че в законоп­роекта на левицата са изб­роени лица, които ще бъдат въз­можно раз­с­лед­вани от този орган. „Според законоп­роекта на ГЕРБ всеки бъл­гар­ски граж­данин, независимо от поста, който заема, може да бъде обект на тази комисия“, допълни той. „Критикуват ни, че не сме записали срокове. В сега дейс­т­ващия Закон за предот­в­ратяване на кон­ф­ликт на интереси има ясно раз­писан срок – ако някой член на органа и пред­седател бъде пред­с­рочно отс­т­ранен, той трябва да бъде замес­тен от съот­вет­ния орган в рам­ките на един месец. Три години и половина комисията е без пред­седател, след напус­кането на г-н Златанов, от година и половина е изтекъл ней­ният ман­дат. Срокове ще напишем, но по-важно е да ги спаз­ваме“, под­черта Крум Зар­ков.  

Коруп­цията същес­т­вува, откакто са се появили пър­вите дър­жави. Но за съжаление ние, бъл­гарите, не сме оставили това явление в миналото, а сме го пренесли в наше време и сме станали своеоб­разен рекор­дьор, като сме на 1-во място в ЕС по коруп­ция и на 75-то в света“, допълни по темата народ­ният пред­с­тавител от левицата Тодор Бай­чев.

Ние ще под­к­репим законоп­роекта на МС. Останаха малко спорни моменти и се надявам между първо и второ четене да ги отс­т­раним и тях. Нека да нап­равим един добър закон“, призова Хамид Хамид от ДПС. „Това е една добра крачка към връщане към нор­мал­ността, колеги от ГЕРБ, но от вас се очаква да нап­равите по-голямата крачка-да вър­нете Бъл­гария в европейс­кия път, още малко остава-отстранете националис­тите от властта“, призова депутатът от ДПС.

Явор Нотев от „Атака” и ОП заяви: „Ще под­к­репим — законоп­роекта от МС — по силата на убеж­дението ни, че така или иначе трябва да се заяви воля с борба за коруп­цията“, каза още депутатът от ОП.