ЕВН: Къде няма ток в областта

От елек­т­рораз­п­ределител­ното дружес­тво ЕВН изп­ратиха справка къде зах­ран­ването е прекъс­нато от порой­ните дъж­дове, които продъл­жават от полунощ. Вече е въз­с­тановено елек­т­розах­ран­ването за селата Ливада, Русокас­тро, Сър­нево и Рав­нец. До момента без ток остават Пол­ски извор, Черни връх, Тръс­тиково, както и Резово, Синеморец в южната част на областта. За част от засег­натите села елек­т­розах­ран­ването е изк­лючено преван­тивно с оглед мерки за сигур­ност. На някои места основен проб­лем за екипите са навод­нените и зат­ворени пътища. Общо 7 групи работят по отс­т­раняване на пов­редите, съоб­щиха от дружес­т­вото.