Първа оставка в кабинета „Борисов 3”

Първа оставка в кабинета „Борисов 3”

• Здрав­ният минис­тър си тръгва след жур­налис­тическо раз­к­ритие, че като шеф на ВМА е раз­писал поръчки за 1 200 000 лева на фирма на мъжа, от когото дъщеря му има дете

• Според проф. Николай Пет­ров всичко е законно и критерият е бил най-ниската пред­лагана цена

Минис­търът на здравеопаз­ването проф. Николай Пет­ров подаде оставка. Тя беше приета от министър-председателя Бойко Борисов, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Това е пър­вият минис­тър в третото правител­с­тво на премиера Борисов, който се оттегля от поста си. Най-вероятната причина за остав­ката на проф. Николай Пет­ров е раз­с­лед­ване на бТВ. Според него той в качес­т­вото си на дирек­тор на ВМА е сключил договори за близо 1,2 млн. лв. с фир­мата на мъжа, от когото дъщеря му има дете. Това са и двете един­с­т­вени общес­т­вени поръчки, спечелени от ком­панията, която даже не е била регис­т­рирана по БУЛ­С­ТАТ.

По-рано вчера финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов заяви, че ГЕРБ ще даде две сед­мици за изяс­няване на случая, но остав­ката стана факт броени часове след предаването на телевизията. „Моралът е въп­рос на личен избор. Аз съм ощетявал семейс­т­вото си, именно защото съм убеден, че заемането на висша дър­жавна длъж­ност означава приоритет на дър­жав­ния, на общес­т­вения интерес. От това са засег­нати най-близките ми хора”, отбелязва премиерът Бойко Борисов в отговор на подадената оставка.

Интересен детайл е, че по времето, когато са под­писани общес­т­вените поръчки дъщерята на минис­търа Рус­лана Пет­рова е и начал­ник на политичес­кия кабинет на пред­шес­т­веника му д-р Петър Мос­ков, който днес е говорител на Рефор­матор­с­кия блок. „Това е модел за печелене на поръчки от наши хора”, обясни жур­налис­тът Петър Нанев.

Преди извес­тно време Николай Пет­ров обяви, че никога не е работил с близки хора. Преди дни Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването пуб­ликува на сайта си одит, извър­шен във Воен­номедицин­ска академия. Провер­ката обх­ваща почти целия период, в който нас­тоящият минис­тър на здравеопаз­ването Николай Пет­ров е начал­ник на лечеб­ното заведение. Док­ладът е изгот­вен от Минис­тер­с­т­вото на отб­раната, под чиято шапка се намира ВМА. Провер­ката прик­лючва през март тази година, когато генерал Пет­ров все още не е минис­тър на здравеопаз­ването.

Една от общес­т­вените поръчки, на които одиторите обръщат специално внимание, е за периодична дос­тавка на остеосин­тезни сред­с­тва за ортопедия и трав­матология, сис­теми за протезиране, арт­рос­коп­ски кон­сумативи. С други думи — имп­ланти за ортопедия и трав­матология на стой­ност от близо милион и двеста хиляди лева с ДДС (сумата е 1 177 731 лв.).

 

Договорът между ВМА и кон­сор­циум „Ортопедие – Инвекс” е под­писан на 13 януари 2015 г. Провер­ката на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната установява обаче, че в сключеното споразумение лип­сва БУЛ­С­ТАТ или ЕИК на изпъл­нителя. Нашата справка в регис­търа на Аген­цията по общес­т­вени поръчки също пот­вър­ж­дава, че въп­рос­ният договор е един­с­т­веният по тази поръчка, в който не е помес­тен ЕИК или БУЛ­С­ТАТ. Нещо повече – „Ортопедие – Инвекс” изобщо не е регис­т­рирано по БУЛ­С­ТАТ дружес­тво за кон­к­рет­ната общес­т­вена поръчка. А това е нарушение на закона, категорични са одиторите. 

А ДДС-то на 1 177 731 лева, кол­кото е край­ната стой­ност на поръч­ката, въз­лиза на 196 288 лева. В док­лада се посочва, че ВМА е нареж­дала дъл­жимата по договора суми по сметка на „Ортопедие – БГ”. Според адвокат Пламена Мар­кова Воен­ната бол­ница е нарушила закона, под­пис­вайки договор с дружес­тво, което няма регис­т­рация по ДДС. Дейс­т­ващият към онзи момент правил­ник за прилагане на закона също е категоричен по този казус:

Договорът за общес­т­вена поръчка се сключва, след като изпъл­нителят пред­с­тави пред въз­ложителя заверено копие от удос­товерение за данъчна регис­т­рация и регис­т­рация по БУЛ­С­ТАТ на съз­даденото обединение”, се казва в чл. 49 от правил­ника за прилагане на ЗОП.

Въп­реки изрич­ното изис­к­ване по закон договорът с дружес­т­вото, което не е регис­т­рирано по БУЛ­С­ТАТ, все пак е под­писан от Николай Пет­ров — тогава шеф на ВМА, днес здравен минис­тър. От бТВ уточ­няват: „Поис­кахме интервю с генерал Пет­ров, за да чуем неговия прочит на резул­татите от одита. Здрав­ният минис­тър обаче отк­лони поканата ни за интервю с мотива, че прог­рамата му е много натоварена, и пред­почете да отговори пис­мено на всич­ките ни въп­роси, а започ­нахме от този: защо е сключен договор с дружес­тво, което няма регис­т­рация по БУЛ­С­ТАТ, и какви са били мотивите му да не приложи раз­поред­бите на закона?

 Според минис­търа един­с­т­веният критерий за избор на изпъл­нител по тази общес­т­вена поръчка е „най-ниска цена”. „Служители на ВМА съг­ласуват законосъоб­раз­ността на всеки договор, след проведена общес­т­вена поръчка. Същите служители следят дали са пред­с­тавени необ­ходимите документи за сключ­ването на даден договор. Договорът се под­писва от въз­ложителя едва след като е удос­товерено, че същият е съоб­разен с раз­поред­бите на закона”, пише ни минис­тър Николай Пет­ров, каз­ват от бТВ.

Вече бив­шият минис­тър генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Пет­ров е специалист по анес­тезиология. Политичес­ката му кариера започва като служебен минис­тър на здравеопаз­ването в правител­с­т­вото на Марин Рай­ков през пролетта на 2013 г. След това е наз­начен за дирек­тор на ВМА-София. От 4 май 2017 г. проф. Пет­ров отново е минис­тър на здравеопаз­ването в правител­с­т­вото на ГЕРБ и Обединените пат­риоти. Той е автор на 4 и съав­тор на 10 книги и 170 пуб­ликации в сферата на науч­ната и медицин­с­ката литература. Проф. Пет­ров е главен редак­тор на списание „Анес­тезиология и интен­зивно лечение“ и от 2004 г. е репуб­ликан­ски кон­сул­тант по анес­тезиология, реанимация и интен­зивно лечение. 

Проф. Николай Пет­ров ми каза: „Няма да допусна по никакъв начин да бъде опет­нено името ми, 60 години се боря за него“, заяви минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов, след като здрав­ният минис­тър подаде оставка, предаде „Фокус“. Вицеп­ремиерът Валери Симеонов допълни, че Пет­ров е дос­тоен човек и професионалист, но е жер­тва на активно медийно мероп­риятие.