17 пострадаха при катастрофа с автобус, вероятната причина – преуморен от работа водач

Автобус се обърна в нощта срещу втор­ник на магис­т­рала „Тракия” край Кар­нобат. Шофьорът Вален­тин Иванов остава в след­с­т­вения арест в Ямбол. Очаква се да му бъде пов­диг­нато обвинение. При инцидента пос­т­радаха 17 души, като трима от тях прекараха нощта в бол­ница. По пос­ледна инфор­мация двамата, които бяха нас­танени в бол­ницата в Ямбол, са напус­нали лечеб­ното заведение, за да потър­сят помощ другаде. Две са основ­ните вер­сии за катас­т­рофата. Едната е, че автомобил е пресякъл пътя на автобуса, а другата — шофьорът е зас­пал зад волана. Според полицията най-вероятно умора на водача и загуб­ване на кон­т­рол над управ­лението над автобуса е причина за катас­т­рофата, комен­тира глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов. „Фир­мите да вземат мерки и да осигурят почивка. Не може да се чака само на щас­т­лива случай­ност”, допълни той. Задъл­жение на всяка фирма е да кон­т­ролира почив­ките на шофьорите и в момента това се проверява. Вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев отчете 5530 катас­т­рофи от началото на годината, ранените са близо 7000 души. 11413 превозни сред­с­тва вече са със свалени номера заради нарушения. А от днес МВР започва акция “Зима“, съобщи БТА. От тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво започ­ват проверка за режима на работа и почивка на шофьорите, след като стана ясно, че водачът на автобуса е взел два тежки курса в рам­ките на един ден.