С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 28 октомври 2017 г. почина

ДОНКА ПЪР­ВАНОВА

Отиде си един прек­расен творец с нес­покоен и без­с­пирно тър­сещ дух. Отиде си лич­ност с ярко изразени граж­дан­ски позиции, ангажирана със съд­бините на род­ната ни кул­тура, общес­т­веник със свое място в отк­риването и утвър­ж­даването на нови хоризонти за отечес­т­веното изкус­тво. Отиде си обаятелен и жер­т­воготовен човек, който с пос­ловична скром­ност помагаше на всеки, докос­нал се до него.

Донка Пър­ванова бе един от основателите в началото на девет­десетте години на миналия век на Федерацията на социалис­тите в художес­т­вената кул­тура. Тя бе и сред учредителите и най-активните дейци на Сдружението на дейци на кул­турата “Арт­кооп“. До пос­лед­ните си мигове не прес­тана да ражда идеи, да крои планове за нови твор­чески реализации. Не очак­ваше благодар­ности, приз­нание, слава. Просто с цялата сила на своята страс­тна натура правеше всичко, за да има духов­ност в нашето без­духовно съв­ремие.

Живя чес­тно и дос­тойно.

Пок­лон пред свет­лата и памет!

Съвет на НС на БСП по духовна сфера,

кул­тура и медии

Федерация на клубовете на социалис­тите

в кул­турата и медиите

Пок­лонението пред тлен­ните останки на Донка Пър­ванова ще бъде на 1 ноем­ври 2017 г., сряда, от 11.30 ч. в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища. | |