През ноември – от минус 8 до плюс 20 градуса

През ноември – от минус 8 до плюс 20 градуса

Най-ниските тем­ператури през ноем­ври у нас ще бъдат между минус 8 и минус 3 градуса, по Чер­номорието — около 0 градуса, а най-високите тем­ператури ще са между 15 и 20 градуса. Това съобщи за БТА Красимир Стоев — синоп­тик в БАН

По думите му през ноем­ври се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около и под нор­мата.

Месеч­ната сума на валежите ще бъде около нор­мата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квад­ратен метър, а в южните и планин­с­ките райони — между 60 и 90 литра на квад­ратен метър. 

През пър­вите дни от ноем­ври ще преоб­ладава слън­чево време, тем­пературите ще се повишат, но ще останат по-ниски от обичай­ните. Към 34 ноем­ври през страната ще премине бърз студен атмос­ферен фронт. Облач­ността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд и тем­пературите слабо ще се понижат. Относително подоб­рение на времето и повишение на тем­пературите се очаква от 5 до 7 ноем­ври. През пос­лед­ните дни от десет­д­невието облач­ността отново ще се увеличи и на места ще има валежи: в рав­нините от дъжд, а в планините — от сняг. Тем­пературите ще се понижат. 

И през второто десет­д­невие динамиката на атмос­фер­ните процеси ще остане повишена и времето ще е промен­ливо. Около 12, 17 и 20 ноем­ври ще има повишена вероят­ност за преминаване на атмос­ферни смущения. Ще има и валежи, като с понижението на тем­пературите дъж­дът по високите полета и в Пред­бал­кана ще преминава в сняг. 

През повечето дни от третото десет­д­невие над страната ще преоб­ладава облачно, в рав­нините и мъг­ливо време. Повече слън­чеви часове ще има в планин­с­ките райони. 

Климатич­ната справка на НИМХ-БАН определя ноем­ври като преходен месец между есента и зимата. Намаляват спокой­ните есенни дни. Динамиката на атмос­фер­ните процеси се увеличава. Арк­тич­ният въз­дух по-често дос­тига до Бал­кан­с­кия полуос­т­ров и не рядко вали сняг. В същото време при топли средизем­номор­ски нах­лувания тем­пературите през ноем­ври са дос­тигали до 2730 градуса. Периодите със слън­чево и топло време през ноем­ври са наречени “циган­ско“ или “сиромашко лято“, обяс­нява метеорологът.

Според аст­рономичес­ката справка в началото на ноем­ври слън­цето в София изг­рява в 7 часа и 1 минута, и залязва в 17 часа и 19 минути. Продъл­жител­ността на деня е 10 часа и 18 минути. В края на месеца слън­цето изг­рява в 7 часа и 36 минути, и залязва в 16 часа и 54 минути. Продъл­жител­ността на деня е 9 часа и 18 минути.