Кирил Добрев: БСП е алтернативата на сегашното управление

Кирил Добрев: БСП е алтернативата на сегашното управление

Социалистите откриха нов партиен клуб в Радомир

“След заседанието на Кон­г­реса БСП и всички социалисти окон­чателно показахме, че нашата пар­тия е алтер­натива на сегаш­ното управ­ление на страната, а не сме просто критикари, които нямат какво да пред­ложат на хората“, заяви зам.-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев при отк­риването на новия клуб на БСП в Радомир заедно с народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Станис­лав Владимиров и Любомир Бонев, пред­седателя на ОблС на БСП – Пер­ник Вален­тин Пет­ков и пред­седателя на БСП – Радомир Георги Геор­гиев. 

Той обясни, че бъл­гарите все повече припоз­нават левицата като реална алтер­натива на статук­вото.  „На кон­г­реса обсъдихме двата основни приоритета пред дър­жавата за 2018 г. — бюджета и европ­ред­седател­с­т­вото, точно зарази тези две най-важни теми за идната година събирането на най-висшия пар­тиен орган беше необ­ходимо“, категоричен бе Кирил Доб­рев. „Можем да искаме допъл­нителни сред­с­тва за образование и кул­тура, за здравеопаз­ване и много други“, заяви още той.

Кол­кото и да се опит­ват управ­ляващите да нег­лижират проб­лемите в образованието, здравеопаз­ването и икономиката те са реални и изк­лючително спешни за решаване и на заседанието на кон­г­реса го показахме“, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител Станис­лав Владимиров. Той добави, че правител­с­т­вото раз­г­лежда обсъж­дането на бюджета на дър­жавата един­с­т­вено като цифри и счетоводни сметки. „Те не осъз­нават, че пазар­ните отношения в бол­ниците и училищата само вредят на бъл­гарите. Говорят за демог­раф­ска криза, но не работят за решаването й“, заяви още той. Владимиров бе категоричен, че не може дър­жавата да не обръща внимание към проб­лема с отг­леж­дането на децата, защото младите хора не искат да имат деца заради недоимъка, в който живеят. Кирил Доб­рев подари на радомир­с­ките социалисти пор­т­рет на Димитър Благоев – Дядото и ги призова да продъл­жават да след­ват своите идеи и идеали. Кирил Доб­рев връчи благодар­с­т­вени грамоти от името на ОбС на БСП – Радомир на дъл­гогодишни учители и кул­турни дейци по повод Деня на народ­ните будители.