Почина антифашистката и обществен деец Елена Лагадинова

Почина антифашистката и обществен деец Елена Лагадинова

Вчера се прос­тихме с дъл­гогодиш­ната общес­т­вена деятелка Елена Лагадинова, която от 1968 до 1990 г. ръководеше жен­с­кото движение в Бъл­гария. Тя бе пог­ребана в род­ния си Раз­лог. Родена е на 9 май 1930 г. в град Раз­лог. През Втората световна война учас­тва в антифашис­т­кото съп­ротивително движение и в 1941 година е ятак на Раз­лож­ката пар­тизан­ска чета. В 1942 година влиза в РМС, а от юни 1944 година е пар­тизанка в отряд „Никола Парапунов“, като така е най-младата жена пар­тизанка в Бъл­гария. Герои от антифашис­т­ката съп­ротива са и баща ѝ Атанас Лагадинов и братята ѝ Кос­тадин Лагадинов, Асен Лагадинов и Борис Лагадинов.

След Втората световна война, в 1953 година Елена Лагадинова завър­шва земеделие в Стопан­с­ката академия „Климент Тимирязев“ в Мос­ква, СССР. Специализира в Швей­цария. Работи в БАН и е док­тор по биология и генетиката, старши научен сът­руд­ник в Инс­титута по генетика и селек­ция на пол­с­ките кул­тури при БАН и в Академията на сел­с­кос­топан­с­ките науки.

Член е на БКП от 1955 година. От 1966 до 1971 г. е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 1971 до 1990 г. е член на ЦК на БКП. От 1967 до 1968 г. е сек­ретар на НС на Отечес­т­вения фронт, а от 1968 година е пред­седател на Комитета на бъл­гар­с­ките жени. Член е на Съвета на нас­тоятелите на Инс­титута на ООН за обучение на жените (1985 – 1988).  Член е на Дър­жав­ния съвет на НРБ от 1971 до 1989 година. Народен пред­с­тавител в пет със­тава на Народ­ното съб­рание (между 1966 и 1990 г.), зам.-председател на НС на Отечес­т­вения фронт.

Пок­лон пред свет­лата й памет!