„Воля” се отметна за вота на недоверие

Очак­вано пар­тия „Воля” на аптеч­ния бос Веселин Марешки няма да под­к­репи вота на недоверие срещу кабинета “Борисов 3“,  въп­реки, че преди месец той първи поиска вот на недоверие към кабинета.

В комен­тар след срещата между инициаторите на вота от БСП и „Воля” зам.-председателят на ПГ на БСП Желюо Бой­чев комен­тира: „Вотът на недоверие по темата „Борба с коруп­цията“ пос­тавя една раз­делителна линия кой иска истин­ска промяна, кой иска смяна на модела на управ­ление на страната и кой е за запаз­ване на това статукво, което продъл­жава да ограбва всеки един бъл­гар­ски граж­данин. Дебатът не е без­с­мис­лен. Нап­ротив, този дебат тепърва пред­с­тои в бъл­гар­с­кото общес­тво. БСП има силата и волята да го води. От поведението на останалите можете да си нап­равите изводите“, заяви Бой­чев. „Това е раз­говор за всеки лев, който продъл­жава да се харчи по начина, по който го правят те на близ­ките до тях. Това е голям раз­говор“, допълни Бой­чев. На въп­рос как си обяс­нява промяната в позицията на „Воля” и тях­ната под­к­репа за бюджета на ГЕРБ, Бой­чев отговори: „Поз­д­равете Цветанов. Добре си е свър­шил работата“.

Не считаме за нор­мално вотът да се иска преди колед­ните праз­ници и европ­ред­седател­с­т­вото. Това е един без­мис­лен ход, който с нищо няма да доп­ринесе. Не е ясно какъв е край­ният изход от това дейс­т­вие. Има нужда от промяна, но не по този начин“, заяви Веселин Марешки пред жур­налисти в пар­ламента.

В момента няма мнозин­с­тво на критична маса, която иска пред­с­рочни избори. Ако няма тежки коруп­ционни прак­тики най-ранната дата за избори би била по време на евроиз­борите (2019 г. – бел. ред.)“, смята Марешки. „Ще гласуваме „въз­дър­жал се“. Така ще покажем, че не под­к­репяме никого“, заяви биз­нес­менът.

Лидерът на „Воля” се закле, че не e патерица на управ­лението.