Президентът Радев призова за въвеждане на електронно гласуване

Президентът Радев призова за въвеждане на електронно гласуване

Важно е да се защити честността и тайната на вота, подчерта държавният глава

Демок­ратич­ните избори са критерий за цивилизоваността на едно общес­тво. Именно пос­ред­с­т­вом проз­рачен и чес­тен вот съв­ремен­ният свят пос­тига важ­ните си цели, а политичес­ките идеи се тран­с­фор­мират в кон­т­ролирана от граж­даните власт. Това заяви президен­тът Румен Радев, който вчера откри 26-aта меж­дународна кон­ферен­ция на Асоциацията на органите за управ­ление на избори от Европа (АСЕЕЕО) на тема „Осъз­нати гласоподаватели в дигитал­ната епоха“, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. 

Румен Радев поз­д­рави учас­т­ниците за приноса им към утвър­ж­даването на демок­ратич­ните процеси в Европа. „Задачата да бъде гаран­тирана свободата на избор и да бъдат отчитани корек­тно гласовете на граж­даните е поверена на ком­петен­т­ните органи в Европа и от тях се изис­ква много знания, поч­теност, разум, без­п­рис­т­рас­т­ност и кураж“, заяви президен­тът. 

Дър­жав­ният глава посочи, че пред избор­ния процес в демок­ратич­ните дър­жави стоят сериозни предиз­викател­с­тва. „В дигитал­ния свят зап­лахите са нав­сякъде и се раз­виват в реално време с голяма динамика“, заяви Румен Радев и определи злонамерената дезин­фор­мация на избирателите чрез т.нар. „фал­шиви новини“ и кибератаките като сериозни рис­кове за чес­т­ността на вота в днешно време. 

По думите на президента задача от пър­вос­тепенна важ­ност за страната ни e да се намерят ефек­тивни начини за гаран­тиране на право на глас на сънарод­ниците ни във всички точки на света. „Голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани напус­наха страната, но срещат труд­ности да упраж­няват кон­с­титуцион­ното си право на глас“, отбеляза Румен Радев. Той призова да бъде изг­раден механизъм за елек­т­ронно дис­тан­ционно гласуване, който защитава тай­ната и чес­т­ността на вота.