Рашидов: Властта ме разболя, навсякъде има завист, но тук е начин на живот

Рашидов: Властта ме разболя, навсякъде има завист, но тук е начин на живот

“Нав­сякъде има завист, но тук тя е начин на живот. Не се научихме да кажем за другия добра дума. Ние сме винаги тежко ком­п­лек­сирани и се показ­ваме така пред света. Помня как ме биеха в Ботев­г­рад, за да стана ченге. Не можах да стана член на БКП, на ДС, на ГЕРБ, на БСП, ще си отида прост худож­ник“. Това раз­каза в интервю за Би Ти Ви бив­шият минис­тър на кул­турата и нас­тоящ шеф на Комисията по кул­тура и медии в НС Вежди Рашидов.

Според него лидерът на ДОСТ Лютви Мес­тан говори глупости с искането си за тур­ско национално мал­цин­с­тво: “Всеки, който е граж­данин на тази страна, има право да бъде какъвто си иска. Тол­кова е демок­ратично, че всеки може да си вдигне багажа и да отиде в дър­жава, където да плаща данъци“, обобщи бив­шия депутат.

Русия не ни е враг, категоричен е Вежди Рашидов, но изрази несъг­ласие с мнението, изразено от говорител­ката на рус­кото Вън­шно минис­тер­с­тво.

В лична изповед по повод сполетялите го преди време здравос­ловни проб­леми, Вежди Рашидов раз­каза, че е виж­дал смъртта с очите си. А пос­лед­ния път я преживял. “Ако не беше жена ми, щях да умра. Бяхме в Гер­мания. Тя плаче. Дъщеря й болна с обриви. Аз на химиотерапия. Казах и да си отиде в Бъл­гария. На другия ден тя дойде в бол­ницата. Каза ми, че оставила на своя колежка да се грижи за дъщеря й. И ми съобщи нещо, което никога няма да заб­равя: “Ако не съм тук, ти ще умреш“, каза с треперещ глас Рашидов.

“Властта ме раз­боля. Влязох здрав и излязох много болен. Никога не съм бил гран­та­джия. Останах чес­тен“, призна извес­т­ният ни творец.