В бедните райони въздухът бил по-мръсен, предупреди министър

В бедните райони въздухът бил по-мръсен, предупреди министър

Минис­търът на окол­ната среда и водите Нено Димов заяви по „Нова телевизия” вчера, че основ­ният източ­ник на замър­сяването на въз­духа бил битовото отоп­ление на твърдо гориво. Той не пожела да комен­тира твър­дението на СЗО, че сме втори по смър­т­ност в света заради мръс­ния въз­дух с думите: „Не се съм­нявам в дан­ните на СЗО, просто не съм запоз­нат с методиката, която изпол­з­ват”. По-мръсно е там където няма топ­лофикация и газификация, обясни Димов. Според него не бил изненад­ващ резул­татът на Видин. В бед­ните райони замър­сяването на въз­духа е високо, когато говорим за битово замър­сяване. По-големите градове с по-високи финан­сови въз­мож­ности вър­вят по-бързо нап­ред, комен­тира той. Според него обаче не може да се каже, че въз­духът в Бъл­гария е по-мръсен от този във Фран­ция. Ако през 2011 г. всички стан­ции в София са превишавали годиш­ната норма, то през 2016 г. само две превишават. Говорим за годиш­ната норма, не ежед­нев­ната, уточни минис­търът. Една от мер­ките, които ще бъдат пред­п­риети за по-чист въз­дух в Бъл­гария, е коли, които не отговарят тех­ничес­ките условия, да не получават първа регис­т­рация у нас. Т.е. колите без катализатор няма да получават регис­т­рация в КАТ. Това може би ще е пър­вата стъпка, призна Димов.