ГЕРБ прие закон “анти-Елена Йончева“

ГЕРБ прие закон “анти-Елена Йончева“

Пар­ламен­тът въведе глоба от 500 до 1000 лв. за нарушителите на правилата за дос­тъп до стратегически обекти от значение за национал­ната сигур­ност, с промени в Закона за МВР на второ четене. Според тек­ста нарушителите на правилата за дос­тъп до стратегическа зона, на стратегически обект или до зона, свър­зана с изпъл­нението на стратегически дей­ности от значение за национал­ната сигур­ност, ще се наказ­ват с глоба от 500 до 1000 лв. Съг­ласно тек­ста за маловажни нарушения органите на МВР ще налагат глоба от 50 лв. Нас­коро Минис­тер­с­кият съвет включи в списъка на стратегичес­ките обекти от значение за национал­ната сигур­ност оградата по българо-турската граница. БСП заподозря правител­с­т­вото, че прави това, заради фил­мите, които жур­налис­тът и депутат Елена Йон­чева прави по темата.

Цитат от 20 октом­ври:

Решението оградата по границата ни с Тур­ция да бъде включена в списъка на стратегичес­ките обекти от значение за национал­ната сигур­ност няма да поп­речи на хората или депутатите да я снимат и инс­пек­тират, заяви в ефира на Би Ти Ви минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев.

“Всеки един бъл­гар­ски граж­данин, и г-жа Йон­чева, могат да отида да снимат, да гледат – с раз­решение“, каза тогава още минис­търът.