Отбелязваме световния ден на жертвите на пътя

Отбелязваме световния ден на жертвите на пътя

От началото на годината при войната по пътищата са загинали 556, ранени са 7538 българи

Вчера отдадохме почит на жер­т­вите при пътно-транспортни произ­шес­т­вия. На 17 ноем­ври почитаме паметта на хилядите загинали без време по пътищата на нашата страна. Нараняванията и убийс­т­вата по пътищата нанасят огромни загуби на общес­т­вото. Всеки учас­т­ник в пътно произ­шес­т­вие може да загуби за части от секун­дата живот, здраве, сред­с­тва, време и бъдеще. На този ден изказ­ваме благодар­ност на медицин­с­ките специалисти и към всички, които ежед­невно се борят за спасяването на живота на хората, пос­т­радали при пътно-транспортни произ­шес­т­вия.

От началото на годината в цялата страна при катас­т­рофи са загинали 556 и са ранени 7538 души. Пос­тоянна остава основ­ната причина за трагедиите по пътищата — над 49 процента от тях се дъл­жат на превишена скорост и рис­ково шофиране, комен­тира екс­пер­тът от КАТ-Пловдив Ботьо Гер­гинов. Бъл­гария преди година отново е била на първо място по брой убити при катас­т­рофи в целия Евросъюз, според дан­ните от Съюза на бъл­гар­с­ките автомобилисти. Основ­ният показател, по който се срав­нява безопас­ността на движение в отдел­ните страни в Европа, е брой на загинали при път­нот­ран­с­пор­тни произ­шес­т­вие на един милион жители, а по този критерий през 2016 г. нашата страна заема челна позиция с близо 100 загинали на 1 млн. население. Още по-тревожно е, че се запазва тен­ден­цията от пос­лед­ните години за ръст на жер­т­вите у нас, е показал анализ на тема “Оценка на безопас­ността на движението по пътищата по области в Бъл­гария“, изгот­вен от Атанас Вълев и Георги Младенов от Тех­ничес­кия универ­ситет в София. Авторите на изс­лед­ването са отбелязали, че ако в ЕС има тен­ден­ция за намаляване на жер­т­вите на 1 млн. жители, то тези стой­ности за Бъл­гария бележат значителни колебания. При среден брой 99,7 загинали на един милион в 18 области има повишаване на сред­ното за страната. Особено опасни са облас­тите Ловеч — с 263, Раз­г­рад — с 208, Видин — със 169, Мон­тана — със 163 и Силис­тра — със 143 души загинали на 1 млн. души население. Посочените области са с изк­лючително високи стой­ности не само за Бъл­гария, но и за ЕС. С резолюция на Генерал­ната асам­б­лея на ООН от 26 октом­ври 2005 година се призовават правител­с­т­вата и меж­дународ­ната общес­т­веност да отбеляз­ват всяка трета неделя от ноем­ври като ден за въз­поменание на жер­т­вите от път­нот­ран­с­пор­тни произ­шес­т­вия. Тази година Бъл­гар­ска асоциация на пос­т­радали при катaс­т­рофи, съв­мес­тно с Бъл­гар­с­кия Чер­вен кръст, Пътна полиция — МВР, Държавно-обществената кон­сул­тативна комисия по проб­лемите на безопас­ността на движението по пътищата и СБА отбелязоха светов­ния ден, като обединиха усилията си за организирането на едносед­мична кам­пания за кръводаряване от 17 ноем­ври 2013 г. до 24 ноем­ври 2013 г. в Цен­търа по кръводаряване във Воен­номедицин­ска академия и в Национал­ния цен­тър по тран­с­фузионна хематология — ул. “Бр. Миладинови“ № 112.

каре

През почив­ните дни — 59 тежки произ­шес­т­вия и 11 загинали

59 тежки катас­т­рофи, 11 загинали и 81 ранени, от които 10 с опас­ност за живота белязаха пос­лед­ните три дни от миналата сед­мица. Най-много пътни инциденти са станали в област Плов­див — 15, след­ват — Варна с 8 и София с 6 тежки катас­т­рофи. При 7 тежки катас­т­рофи в облас­тите Благоев­г­рад, Силис­тра, Раз­г­рад и София са загинали петима шофьори, петима път­ници и един пешеходец. Органите на пътна полиция засил­ват кон­т­рола над всички учас­т­ници в път­ното движение, уверяват от МВР. Усилени са полицейс­ките проверки по нап­рав­ленията София – Стара Загора – Бур­гас; София – Велико Тър­ново – Варна; Калотина – София – Дуп­ница – Кулата; Варна – Слън­чев бряг – Бур­гас – Царево; Русе – Велико Тър­ново – Капитан Анд­реево.