Социалистите не подкрепят ГЕРБ за промени в конституцията

Социалистите не подкрепят ГЕРБ за промени в конституцията

• Национал­ният съвет даде ман­дат на Кор­нелия Нинова да е съв­носител на тек­с­товете

• Опозицията вика на изс­луш­ване минис­търа на икономиката и глав­ния прокурор по темата „приватизация”

Национал­ният съвет на БСП не под­к­репя пред­ложението на ГЕРБ за допъл­нение на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, като противоречащо на прин­ципа на правовата дър­жава и на европейс­кото право, неп­ригодно да пос­тигне реално въз­мез­дие, а целящо да под­веде бъл­гар­с­ките граж­дани и да отк­лони вниманието от актуал­ните прояви на коруп­ция.

Това се посочва в позиция на Национал­ния съвет на БСП по пред­ложение за промяна в кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. Докумен­тът бе приет на заседание на чер­вения пленум, продъл­жило почти четири часа.

На заседанието на пленума е взето решение Изпъл­нител­ното бюро на Национал­ния съвет на БСП и ръковод­с­т­вото на пар­ламен­тар­ната група да инициират раз­говори с други пар­тии за резул­татите от приватизацията, рес­титуцията, кон­цесиите, общес­т­вените поръчки и ролята на “силовите групировки“ през годините на прехода. На тази основа да се нап­равят пред­ложения за пред­п­риемане на необ­ходимите мерки за прераз­г­леж­дане на определени скан­дални сделки, за отговор­ност на тези, които са съп­ричас­тни към тях и за промяна на досегаш­ната икономическа политика.

НС на пар­тията въз­лага на пар­ламен­тар­ната група да пред­ложи:

1. Изс­луш­ване на минис­търа на икономиката за стой­ността на приватизираните активи, за пос­тъпилите сред­с­тва и за резул­татите от след­п­риватизацион­ния кон­т­рол;

2. Изс­луш­ване на глав­ния прокурор за броя на наказател­ните произ­вод­с­тва, свър­зани с приватизацията, за осъдител­ните присъди по тях и за броя на погасените по дав­ност дела;

3. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание да въз­ложи на Законодател­ния съвет към пар­ламента да даде становище по нап­равеното пред­ложение за промяна на Кон­с­титуцията.

НС на БСП дава ман­дат на пред­седателя на пар­тията да под­пише като съв­носител пред­ложението за допъл­нение на Кон­с­титуцията във връзка с отпадане на дав­ността за прес­тъп­ленията при или по повод на приватизацията.

БСП е пазителка на дър­жав­ността, остав­ката на Глав­чев е политическа победа, отчетоха от левицата

Остав­ката на Димитър Глав­чев е политическа победа за „БСП за Бъл­гария“. Това заявява пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в своя позиция, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП.

ГЕРБ я приемат като ком­п­ромис и жер­тва в името на връщане на опозицията в зала, за да не прави Бъл­гария лошо впечат­ление по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС. Според тях пред­седателят на НС не е нап­равил грешка. Оценяват ни като дес­т­рук­тивна политическа сила, която руши дър­жавата. Уви, гор­чивият урок не е научен. Ние имаме цен­нос­тни раз­личия с ГЕРБ“, казва още тя. Според Нинова причините за остав­ката са други: “грубо нарушаване на прин­ципите на пар­ламен­тар­ната дър­жава, в която НС упраж­нява кон­т­рол върху изпъл­нител­ната власт, а не обрат­ното; грубо нарушаване на свободата да имаш раз­лично мнение от управ­ляващите, от която и пар­тия да са те, и да го изразяваш, без страх; груба цен­зура върху опозицията и отнемане на гласа на близо един милион бъл­гари“. 

БСП не руши дър­жавата, а е пазител на дър­жав­ността, правовия ред, демок­рацията и свободата. Ще продъл­жаваме да бъдем гарант на тези цен­ности и в опозиция, и в управ­ление“, заявява още лидерът на БСП

Йон­чева: Остав­ката не е индул­ген­ция! Защо от чуж­бина раз­бираме за коруп­цията у нас?

Остав­ката на гос­подин Глав­чев е важна за всеки един от нас, не само за БСП”. Това бе комен­тарът на говорител­ката на ПГ на БСП Елена Йон­чева за подадената в петък оставка на пред­седателя на 44-тото НС Димитър Глав­чев и заменянето му с досегаш­ната зам.-председателка на пар­ламента от квотата на ГЕРБ Цвета Караян­чева. Според Йон­чева подаването за оставки не трябва да бъде индул­ген­ция, не трябва да бъде замитане на следата. И това се случи с Делян Доб­рев. Това не е скан­дал, това е прес­тъп­ление. Става дума за съз­даването в Хас­ково на една огромна коруп­ционна схема. И ако прокуратурата не се самосезира, ние ще внесем сиг­нал в ДАНС и прокуратурата. Става дума за 35 милиона лева, усвоени през една род­нин­ска фирма в Хас­ково, в нарушение на Закона за дър­жав­ния служител. Не става въп­рос само за „Кум­гейт “. Когато имаме нарушение на закона, когато имаме прес­тъп­ление, трябва да се подаде оставка и смятам, че това е редно“, заяви Йон­чева.

За филма си „Граница“, тя уточни: Цветан Цветанов каза, че тези факти са извес­тни на служ­бите. Ако тези факти са извес­тни на служ­бите, тогава не трябва да правим повече жур­налис­тически раз­с­лед­вания, така ли?  В продъл­жение на месеци се говореше, че изнесените факти във филма, не са верни. Показахме, че е прак­тика да се минава през оградата със стълба. Тя е изг­радена чрез коруп­ционна  прак­тика. Това, което каз­ваме не е ново. Ние не злепос­тавяме  Бъл­гария. Даваме сиг­нал органите да вземат мерки. Влас­тите у нас дават заб­луж­даваща инфор­мация. Миг­ран­тите  не са намалели. Въл­ната е канализирана в момента. Най-голямото злепос­тавяне  за нас е когато научаваме отвън, какво се случва в страната ни. Това е позор!

Йон­чева заяви, че ще бъде нап­равено копие на филма, което ще бъде пред­с­тавено на пос­ланиците на ЕС, за да бъде нап­равено по-мащабно раз­с­лед­ване и да бъде гаран­тирана сигур­ността на свидетеля, раз­к­риващ коруп­цион­ните схеми по границата.