Московски: Ще бъдем безкомпромисни към всички нарушители на пътя

Московски: Ще бъдем безкомпромисни към всички нарушители на пътя

Призоваваме всички учас­т­ници в движението да спаз­ват правилата, заяви тран­с­пор­т­ният минис­тър Ивайло Мос­ков­ски на извън­редно заседание в МС, свикано заради зачес­тилите катас­т­рофи, които отнеха живота на няколко души. Изк­лючител­ност трагични събития имаше през изминалите дни и заради това премиерът Борисов ни събра. На извън­ред­ното събиране на „Дон­дуков” 1 бяха минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, минис­търът на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски и минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков. В обсъж­данията учас­т­ваха и глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов, дирек­торът на Главна дирек­ция “Национална полиция” Христо Тер­зийски, както и пред­с­тавители на ДАИ и АПИ. Категорично, ние ще бъдем без­ком­п­ромисни към водачи и всички, които учас­т­ват в движението, обясни още Мос­ков­ски. Под­гот­вяме наредба за слагане на камери в сред­с­т­вата за общес­т­вен тран­с­порт, предуп­реди тран­с­пор­т­ният минис­тър. Смятаме да въведем по-строги проверки на пун­к­товете за годишни тех­нически прег­леди и съз­даване на регис­тър на пун­к­товете и автомор­гите, допълни той. Зас­таваме зад тези, които не нарушават правилата. Правилата важат за всички, категоричен бе и вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев. От днес всички нарушители ще бъдат извеж­дани от автомобилите си и ще бъдат завеж­дани до най-близкото управ­ление на МВР, предуп­реди Радев.