Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на ЕС тълкува дали “такса сградна инсталация“ е законна

Съдът на Европейс­кия съюз (СЕС) ще тъл­кува дали е допус­тимо начис­ляването на “такса сградна инс­талация“, когато отдел­ните пот­ребители са се отказали от цен­т­рал­ното отоп­ление. СЕС ще даде задъл­жително тъл­куване и относно това дали е допус­тимо плащането на топ­лин­ната енер­гия за сградна инс­талация да се раз­п­ределя пропор­ционално на отоп­ляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количес­тво топ­линна енер­гия в обекта, комен­тира Нюз.бг. Тъл­куванията на СЕС са след запит­ване на бъл­гар­с­ките съдилища за това как да се прилага правото на ЕС в бъл­гар­ски условия при дос­тав­ката на цен­т­рално отоп­ление на пот­ребители. От своя страна самото запит­ване е по повод дело на сдружението с нес­топан­ска цел “Сдружение за правна помощ на пот­ребителите“, според което се наб­людава пробив в наложената прак­тика бъл­гар­с­кият съд да тъл­кува раз­поред­бите на правото на Европейс­кия съюз. Сдружението от дълго време работи в посока за подоб­ряване на проз­рач­ността в отношенията между тър­говци и пот­ребители в енер­гий­ния сек­тор и за налагане на европейс­ката рег­ламен­тация за защита на пот­ребителите в Бъл­гария. В този смисъл сдружението е предявило и спечелило на три инс­тан­ции колек­тивен иск срещу общите условия на ЕВН „Елек­т­рос­наб­дяване”, както и е предявило два колек­тивни иска в Окръжен съд Плов­див и в Софийски град­ски съд срещу нелоял­ната прак­тика на ЕВН Бъл­гария „Топ­лофикация” и „Топ­лофикация София” да начис­ляват сметки за непоис­кана дос­тавка на топ­линна енер­гия.