Договорихме се! Македонски военнослужещи ще се обучават в български военни училища

Договорихме се! Македонски военнослужещи ще се обучават в български военни училища

Падат цените на роуминга между България и Македония, подарихме на Скопие специализирано превозно средство за хора с увреждания

Род­ният град на Зоран Заев Струмица бе изб­ран за домакин на пър­вото съв­мес­тно заседание на правител­с­т­вата на Бъл­гария и Македония. Рано сут­ринта вчера той и бъл­гар­с­кият му колега Бойко Борисов проведоха раз­говори на четири очи, а след това започна заседанието на минис­т­рите. Те под­писаха девет документа за двус­т­ранно сът­руд­ничес­тво в областта на вън­ш­ната политика, инвес­тициите, енер­гетиката, отб­раната, туризма, телекомуникациите, инф­рас­т­рук­турата и реак­цията при бед­с­т­вия. Споразуменията са част от изпъл­нението на Договора за приятел­с­тво, сът­руд­ничес­тво и доб­росъсед­с­тво от 1 август тази година. Под­писан е и меморан­дум за намаляване на меж­дународ­ните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги. Борисов и Заев под­несоха венци пред памет­ника на президента на Македония в периода 19992004 г. Борис Трай­ков­ски. Проведе се и церемония по връч­ването на специализирано превозно сред­с­тво за хора с увреж­дания, което е дарение от Бъл­гария за Струмица. Дарението е в под­к­репа на проект за социално включ­ване за уяз­вими групи в община Струмица и съз­даването на условия за пъл­ноцен­ното учас­тие на хората с увреж­дания в икономичес­кия, социал­ния и кул­тур­ния живот в града.

Вицеп­ремиера по правосъд­ната реформа и минис­тър на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева и минис­търът на вън­ш­ните работи на Репуб­лика Македония Никола Димит­ров под­писаха Плат­форма за активизиране на сът­руд­ничес­т­вото между вън­ш­нополитичес­ките ведом­с­тва на двете страни.

Под­пис­ването е пот­вър­ж­дение на взаим­ното желание на двете страни за активизиране и задъл­бочаване на раз­витието на доб­росъсед­с­ките отношения и укреп­ване на сът­руд­ничес­т­вото в облас­тите от взаимен интерес. Една от целите на документа е да се съз­дадат работещи механизми по прег­леда и изпъл­нението на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво. Ще се намалят цените на роуминга между Бъл­гария и Македония, след под­писания Меморан­дум за раз­бирател­с­тво между Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията на Репуб­лика Бъл­гария и Минис­тер­с­т­вото на инфор­мацион­ното общес­тво и админис­т­рацията на Репуб­лика Македония за намаляване на меж­дународ­ните тарифи за роуминг и телекомуникационни услуги, комен­тира Епицен­тър. Отпадането на роуминга на страните от Запад­ните Бал­кани с Европейс­кия съюз е сред приоритетите на бъл­гар­с­кото правител­с­тво и на бъл­гар­с­кия еврокомисар Мария Габ­риел.

Пър­вият проект на споразумението в областта на защитата при бед­с­т­вия е от 2001 г. Финализирано е през 2010 г. и е получен ман­дат за под­пис­ването му от минис­търа на вът­реш­ните работи. Поради чести струк­турни и пер­сонални промени в сис­темата за защита на населението и в двете дър­жави, до момента Споразумението не е под­писано.

Бъл­гария и Репуб­лика Македония ще обменят кар­тог­раф­ски и геодезически данни и кадас­т­рални материали, пред­вижда Меморан­думът за сът­руд­ничес­тво между бъл­гар­с­ката Аген­ция по геодезия, кар­тог­рафия и кадас­тър и Аген­цията по кадас­търа на нед­вижимите имоти на Репуб­лика Македония, който беше под­писан между двете аген­ции. Меморан­думът е с десет­годишен срок. на провелото се в град Струмица съв­мес­тно заседание между правител­с­т­вата на двете страни бяха под­писани две споразумения в енер­гий­ния сек­тор. От началото на 2018-та година стар­тират съв­мес­тни тър­гове за раз­п­ределение на преносни капацитети между елек­т­роенер­гий­ните оператори на двете страни. Бъл­гар­с­кият газоп­реносен оператор „Бул­гар­т­ран­с­газ“ ЕАД и Акционер­ното дружес­тво за извър­ш­ване на енер­гийни дей­ности Македон­ски енер­гийни ресурси „МЕР АД Скопие“ под­писаха споразумение за провеж­дане на пред­п­роек­тно проуч­ване за изг­раж­дане на нова газова меж­дусис­темна връзка. Страната ни осигурява надеж­ден пренос на руски природен газ за Македония по газоп­ровода Дупница-Скопие в продъл­жение на 20 години.

Минис­тер­с­тво на туризма и Минис­тер­с­тво на икономиката на Репуб­лика Македония под­писаха протокол за сът­руд­ничес­тво.

Двете страни се договориха да насър­чават укреп­ването на сът­руд­ничес­т­вото в областта на туризма и да работят за подоб­ряване на турис­тичес­кия поток помежду си. Македония е сред водещите турис­тически пазари за Бъл­гария.

Меморан­дум за сът­руд­ничес­тво между Бъл­гар­с­ката аген­ция за инвес­тиции /БАИ/ и Инвест Македония също беше един от 9-те под­писани документа. Вицеп­ремиерите и минис­три на отб­раната на Бъл­гария и Репуб­лика Македония Красимир Каракачанов и Рад­мила Шекерин­ска под­писаха Протокол за сът­руд­ничес­тво между двете минис­тер­с­тва за провеж­дане на обучение в Бъл­гария на македон­ски механик водачи на танк.

Протоколът съз­дава условия за прак­тическо споделяне на опита на бъл­гар­с­ката страна по въп­росите на под­готов­ката на механик-водачи на танк Т-72. Той раз­вива доб­рото взаимодейс­т­вие между минис­тер­с­т­вата на отб­раната и въоръжените сили на двете страни, като същев­ременно дава кон­к­ретни насоки за раз­ширяване и задъл­бочаване на воен­ното сът­руд­ничес­тво.