Президентът е на официално посещение в Кипър

Президентът е на официално посещение в Кипър

Вчера дър­жав­ният глава Румен Радев започна своето двуд­невно официално посещение в Репуб­лика Кипър, съобщи сай­тът на Президен­т­с­т­вото. По време на посещението Радев и ръководената от него делегация ще проведат срещи с кипър­с­кия дър­жавен глава Никос Анас­тасиадис, пред­седателя на пар­ламента на Репуб­лика Кипър Демет­рис Силурис, архиепис­копа на Кипър Хрисос­томос II и рек­тора на Универ­ситета на Кипър проф. Кон­с­тан­тинос Хрис­тофидес.

През пър­вия ден от визитата дър­жав­ният глава се срещна с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност в Кипър. Президен­тът Румен Радев ще вземе учас­тие и в тър­жес­т­веното отк­риване на улица, носеща името на Васил Лев­ски, в Лакатамия, Никозия.

В кипър­с­ката столица Румен Радев ще наг­ради с орден „Мадар­ски кон­ник“ I степен заместник-председателя на Пан­кипър­с­ката федерация на труда (ПЕО) и минис­тър на труда и социал­ната сигур­ност на Репуб­лика Кипър в периода 20082013 г. Сотирула Харалам­бус за ней­ния принос за раз­витието на българо-кипърските отношения в социал­ната област и защитата на трудовите и социални права на бъл­гарите, работещи в Репуб­лика Кипър.

По време на посещението ще бъдат под­писани Прог­рама за сът­руд­ничес­тво в областта на образованието, науката, кул­турата, младежта и спорта между правител­с­т­вата на Бъл­гария и Кипър за периода 20182021 г. и Меморан­дум за раз­бирател­с­тво в областта на мор­с­кото дело.

Румен Радев ще изнесе лек­ция пред студенти на тема „Европа – по пътя на дигитал­ното бъдеще“.