Светият синод единодушно взе решение да помогне установяването на канонически статут на МПЦ.

Светият синод единодушно взе решение да помогне установяването на канонически статут на МПЦ.

Поемаме протег­натата ръка на Македония, защото те са наши братя, наш народ, ще се стремим да запазим неговото един­с­тво, заяви пат­риарх Неофит

Свети апос­тол Павел учи за Цър­к­вата, че е тяло Хрис­тово, като казва: „И кога страда един член (от тялото Хрис­тово), страдат с него всички членове; кога се слави един член, рад­ват се с него всички членове”(I Кор. 12:26).

§ 1. — Св. синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия в заседанието си на 27.11.2017 г. — пълен със­тав, раз­г­леда писмо вх. № 676/14.11.2017 г. на Македон­с­кия архиепис­коп Стефан, пред­седател на Св. синод на МПЦ.

Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия, никога не е била без­раз­лична към страданията на Македон­с­ката правос­лавна цър­ква, поради което след нап­равени разис­к­вания

Св. синод единодушно РЕШИ:

При положение че МПЦ приз­нава БПЦБП за своя Майка — Цър­ква, БПЦБП със съз­нание за своя свещен дълг поема ангажимента да окаже пълно съдейс­т­вие, като ходатайс­тва и се зас­тъпва пред Помес­т­ните правос­лавни цър­кви, пред­п­риемайки всичко необ­ходимо за установяването на канонически статут на МПЦ.

§ 2. – Във връзка с пред­ход­ното решение

Св. синод РЕШИ:

Определя Синодална архиерейска комисия за преговори с МПЦ и останалите Помес­тни правос­лавни цър­кви за установяването на канонически статут на МПЦ в със­тав: Старозагор­ски мит­рополит Кип­риан – пред­седател, и членове: Лов­чан­ски мит­рополит Гав­риил, Плов­див­ски мит­рополит Николай, Западно– и Сред­ноев­ропейски мит­рополит Антоний, Вар­нен­ски и Великоп­рес­лав­ски мит­рополит Йоан, Нев­рокоп­ски мит­рополит Серафим, Русен­ски мит­рополит Наум и Врачан­ски мит­рополит Григорий.

По-рано вчера в отговор на въп­рос на БГНЕС пат­риарх Неофит заяви, че трябва да се поеме протег­натата ръка на Македония. „Това е най-малкото, защото те са наши братя, наш народ. Ще се стремим да запазим неговото един­с­тво“, заяви пат­риарх Неофит на влизане в Светия синод. Пат­риар­хът и синодал­ните мит­рополити се съб­раха днес на поредно заседание на зим­ната сесия, на което раз­г­ледаха пис­мото на Македон­с­ката правос­лавна цър­ква – Охрид­ска архиепис­копия (МПЦ-ОА) от 14 ноем­ври. В него тя моли да бъде приз­ната като независима цър­ква, а също така иска Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква да стане нейна Църква-Майка. Пред Синодал­ната палата въп­реки студеното време и дъжда множес­тво граж­дани се съб­раха вчера сут­ринта на мъл­чаливо бдение в под­к­репа на искането Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия да бъде Църква-Майка на Македон­с­ката архиепис­копия.