230 машини ринаха сняг в районите със снеговалеж

230 машини ринаха сняг в районите със снеговалеж

Около 230 машини обработ­ваха вчера път­ните нас­тилки в районите със снеговалеж, за да се осигури безопас­ността на пътуването. Временно за снегопочис­т­ване беше ограничено движението на камионите над 12 т през Троян­с­кия проход — път II-35 Троян — Кър­наре. Без ограничение преминаваха всички превозни сред­с­тва по обяд вчера през проходите „Репуб­ликата“, „Ришки“, „Кот­лен­ски“, „Айтоски“, „Обзор­ски“, „Печин­ско“, „Превала“, „Предел“ и „Рожен“. През зимата ограничено за МПС над 12 т е движението през проходите „Пет­рохан“ и „Шипка“, над 10 т — през „Врат­ник“ и „Твър­дишки“, а над 3,5 т — през „Дюлин­ски“ и „Пам­порово“. Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ препоръчва на шофьорите на теж­котоварни моторни превозни сред­с­тва и на леки автомобили да тръг­ват на път само с под­ходящи гуми, да карат със съоб­разена скорост и повишено внимание, спаз­вайки указанията на „Пътна полиция“. Блокирането на движението от автомобили, които не са под­гот­вени за движение при зимни условия, зат­руд­нява работата на снегопочис­т­ващата тех­ника и въз­п­репят­с­тва пътуването на всички останали шофьори. В София пък повече от 110 снегопочис­т­ващи машини бяха в готов­ност, като бяха раз­положени на пред­варително пред­видените места, съоб­щиха от Столична община. Извър­шено е раз­п­ръс­к­ване на смеси срещу заледяване в планин­ски части на район Витоша. Снегопочис­т­ване и опесъчаване е нап­равено на пътища Драгалевци – Алеко и Бояна – Златни мос­тове

Столич­ният инс­пек­торат кон­т­ролира дей­нос­тите по почис­т­ване. Екипи на звеното за аварийно-спасителна дей­ност извър­ш­ват и обходи на терен.