Митрополит Антоний: Целта ни е да бъде вдигната схизмата над Македонската църква

Митрополит Антоний: Целта ни е да бъде вдигната схизмата над Македонската църква

Създадената от Светия синод комисия ще проведе разговори в Скопие и с всички други поместни църкви, уточни висшият духовник

Целта на Светия синод е да бъде вдиг­ната схиз­мата от Македон­с­ката правос­лавна цър­ква и да се въз­с­танови евхарис­тий­ното общение с останалите помес­тни цър­кви. Това посочи в студиото на БНТ Западно и Сред­ноев­ропейки мит­рополит Антоний.

Той е категоричен, че нашата цър­ква взе това свое решение, за да може наис­тина да се съг­ласува с останалите правос­лавни помес­тни цър­кви, като съдейс­т­ваме за кананонич­ния статут на МПЦ, за да излезе от тази схизма и да се въз­с­танови евхарис­тий­ното общение с останалите помес­тни цър­кви. Това е най-важното, защото тази цър­ква вече дълги години страда от тази изолация. Ние сме длъжни на поис­каното от тях съдейс­т­вие да отк­лик­нем, под­черта мит­рополитът: „Водени от нашия дълг, проявявайки хрис­тиян­ска любов Светият синод благораз­съди и след обс­тойни разис­к­вания взе това свое решение”. Вис­шият духов­ник уточни, че именно съз­дадената от Светия синод комисия ще се срещне първо с Македон­с­ката правос­лавна цър­ква, където „да можем да кон­к­ретизираме, да уточ­ним под­роб­нос­тите от тех­ните искания”.

Това е един­с­т­веното канонично решение, не бива да се раз­г­лежда еднос­т­ранно и под натиск, няма как да стане да приз­наем еднос­т­ранно автокефалията на МПЦ, бе категоричен мит­рополитът.

Ако го нап­равим, има опас­ност сами да попад­нем под схизма, а при този вариант няма как да помог­нем на МПЦ. Трябва да се абс­т­рахираме от крайни националис­тически нас­т­роения, посочи Антоний.

Той отбеляза, че Светият синод ще се допитва и до канонисти и историци по въп­роса, за да може отношенията между МПЦ и другите помес­тни правос­лавни цър­кви да бъдат доведено до един успешен край.

Схиз­мата е въведена от Сръб­с­ката цър­ква. В момента текат раз­говори между двете цър­кви, но именно Сръб­с­ката трябва да вдигне схиз­мата, отбеляза мит­рополит Антоний.