Държавата вече ще казва на лекарите как да ни лекуват

Държавата вече ще казва на лекарите как да ни лекуват

След дни пред­с­тои гласуване на мораториум върху новите лекар­с­тва и е пред­видено да се плаща само за генерични. Законови изменения налагат мораториум върху новите лекар­с­тва и ще се плаща за генерични. Пациенти протес­тираха пред авс­т­рийс­кото и италиан­с­кото посол­с­тво в София заради мораториума над новите лекар­с­тва. С изк­лючение на генерич­ните лекар­с­тва, от след­ващата година важи пълна заб­рана за финан­сиране на нови медикаменти. Мораториумът беше гласуван от пар­ламен­тар­ната комисия по здравеопаз­ване. Засег­натите внесоха отворени писма, с които инфор­мират влас­тите в Европа за случ­ващия се по думите им геноцид над бъл­гар­ски граж­дани, защото генериката в някои случаи не върши работа, посочи Николай Хаджидон­чев, пред­седател на бъл­гар­с­ката генерична фар­мацев­тична асоциация. Такива болести са нап­ример лев­кемия и белод­робна фиб­роза, както и при тран­с­п­лан­тации, комен­тира Би Ти Ви. Генерич­ният медикамент се произ­вежда по същия начин, както и оригинал­ния, под­лежи на същата регулация, обясни Иван Димит­ров, пред­седател на “Бъл­гар­ски пациен­т­ски форум“. Когато ком­пания съз­даде нов продукт в него се инвес­тира много пари и той е защитен от копиране с патент. След изтичане на патента произ­водителят вече си е вър­нал раз­ходите от продаж­бите и той е свободен да се мул­тип­лицира на пазара. Другите ком­пании започ­ват да го произ­веж­дат с леко променено име, обяс­ниха още екс­пер­тите. В ежед­невието си всички пием генерични медикаменти. Нямаме против тях. В определени заболяване, нап­ример при тран­с­п­лан­тациите обаче от 10 години не се пол­зва генерика, заради реак­цията на отх­вър­лянето, припомни Хаджидон­чев. Сега дър­жавата ще казва на лекарите как да ни лекуват и тя ще плаща най-евтиният медикамент и ако искаш старата терапия ще доп­лащаш, уточни Димит­ров. Здравеопаз­ването ще се преоб­разува не на база ефек­тивно лечение, а на ефек­тивни раз­ходи.