РУСКО-БЪЛГАРСКА ЕЗИКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА

Във Варна се проведе меж­дународна руско-българска научна кон­ферен­ция на тема „Преподаването на чужди езици и кул­тури в сис­темата на хуманитар­ното образование”. Събитието бе организирано от бъл­гар­ска страна от Инс­титута за стимулиране на икономиката (ИСИ) във Варна, чийто основател и дирек­тор е проф. Велико Иванов, Рус­кия дър­жавен хуманитарен универ­ситет (РДХУ) и Рус­ката академия на народ­ното стопан­с­тво и дър­жав­ните инс­титуции, чийто пред­с­тавител бе проф. Алмаза Катаева.

Модератор бе доц. Ирина Ворон­цова от катед­рата по чужди езици на РДХУ. Учас­т­ваха много преподаватели по чужди езици и кул­тури от региона, студенти, ученици, читалищни дейци, граж­дани. Дирек­торът на ИСИ проф. Велико Иванов пред­с­тави пред гос­тите широка панорама за биз­нес стратегии в образованието и пер­с­пек­тивите в отношенията между страните.

Впечат­ляващ кон­церт изнесоха учениците от Национал­ната хуманитарна гим­назия във Варна „Кон­с­тан­тин Прес­лав­ски”.

Вар­ненка е Учител будител на 2017

Преподавател по физика във вар­нен­с­ката Математическа гим­назия „Д-р Петър Берон“ бе удос­тоен със званието „Учителят будител на 2017“. Отличието на Фон­дация „Бъл­гар­ска памет“ бе връчено на Сил­вия Захариева заради дъл­гогодиш­ната й и сър­цата работа с учениците и грижите, които полага за тях. Много е важно съв­ремен­ният будител да бъде човекът, който носи прог­реса на общес­т­вото. Който е реализатор на таланти, който дава път за раз­витие на младите хора или чрез соб­с­т­вената си дей­ност носи добавена стой­ност към прог­реса на общес­т­вото, заяви д-р Милен Врабев­ски, пред­седател на Фон­дация „Бъл­гар­ска памет“.

Трябва да се раз­бере, че сър­цето, душата и страстта, които влагаш в тази дей­ност, са на почит и в дър­жава като нашата, член на Евросъюза, отбеляза още д-р Врабев­ски, който бе „Будител на годината” през 2014 г. Според него Математическа гим­назия „Д-р Петър Берон“ във Варна е най-доброто училище в страната. Може би аз съм от привилегированите хора, работят с изк­лючително умни, талан­т­ливи и мотивирани деца, каза от своя страна Сил­вия Захариева. За жалост битието ни е такова, че повечето хора се ориен­тират към по-доходоносни професии. Към момента учител­с­ката не е, ако измер­ваме във финанси всичко. Аз съм изк­лючително щас­т­лива и в мир със себе си от това, което правя, независимо от зап­лащането, призна учителят будител на 2017-а.