Шефът на КОНПИ: Прокопиев получаваше вътрешна информация за разследването срещу него

Шефът на КОНПИ: Прокопиев получаваше вътрешна информация за разследването срещу него

“В началото на годината срещу Иво Прокопиев беше пов­диг­нато обвинение и законът в тази ситуация ни задъл­жава на тази проверка. Смисълът е ние да проверим източ­никът на имущес­т­вото. Ако не е законен в 10-годишния период, ние пред­лагаме кон­фис­кация“, заяви пред БНТ пред­седателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущес­тво Пламен Геор­гиев.

Нашите инс­пек­тори установиха несъот­вет­с­т­вие от 14 милиона лева. Тази сума не може да бъде обяс­нена от Прокопиев. Има и установени грешки в продаж­бата на “Каолин“. Идеята там е била работ­ниците да станат соб­с­т­веност на фир­мата, обясни Пламен Геор­гиев.

“Извър­ш­вайки тази проверка, ние установихме една продажба преди 5 години на „Каолин” и затова тряб­ваше да проверим приватизацията на това дружес­тво, за да установим законен ли е този доход. Тези 150 млн. лв., придобити от юридичес­кото лице, са незаконни. Дни след старта на провер­ката ни, която продължи 78 месеца, 4 дружес­тва в Кипър на проверяваното лице бяха зак­рити. Това събуди подоз­рение у нас, че г-н Прокопиев е наясно с това, че ние извър­ш­ваме проверка. Без да сме го канили, той предос­тави документи за доходите си плюс доста кон­к­ретни обс­тоятел­с­тва във връзка с имота, който ние запорирахме. Нашата проверка е сек­ретна. Очевидно има теч на класифицирана инфор­мация, което е недопус­тимо“, допълни още Пламен Геор­гиев.

Геор­гиев уточни, че има

несъот­вет­с­т­вие за повече от 14 млн. лева между приходи и раз­ходи при Прокопиев.

Отделно от това, са

установени много нарушения по приватизацион­ната сделка за “Каолин“

затова продаж­бата не му се приз­нава. Освен това е установено, че братът на Прокопиев и една дама са наз­начени в “Каолин“ месец и три дни преди приватизацион­ната сделка. Поне две години е тряб­вало да работят там, за да учас­т­ват в приватизацията на дадено дружес­тво, според пред­седателя на КОНПИ. Геор­гиев беше категоричен, че “нито една бан­кова сметка на “Икономедиа“ не е запорирана. За неговия биз­нес няма никаква опас­ност, това е манипулация, че искаме да удряме по медии.“

По думите му, Прокопиев сам приз­нал, че през цялото време е бил в течение какво се е случ­вало.

“Инфор­мирали сме ДАНС да се провери откъде изтича тази класифицирана инфор­мация. Такъв теч на инфор­мация досега не е имало. Питам се каква е причината един човек да върши неща, които граничат с много сериозни наказуеми деяния. Очевидно у нас има хора, които смятат, че живеят над закона. Няма как един човек да излезе и да каже, че е тър­сил съдейс­т­вие от дър­жавни инс­титуции, за да се прек­рати провер­ката срещу него. Това е много страшно за една правова дър­жава”, под­черта Геор­гиев.

По повод обвиненията към комисията, които вчера Прокопиев отп­рави по време на прес­кон­ферен­цията си, шефът на КОНПИ заяви: “Ние говорихме с кон­к­ретика, а другата страна – с общи фрази и епитети. Чух няколко лъжи от очевидно притес­нено лице, което означава, че сме нацелили мяс­тото, където най-много го боли – приватизацията на “Каолин“, заяви той.