Правителството на Москва направи дарение на Софийския университет

Правителството на Москва направи дарение на Софийския университет

В обновения Център за руски език в Алма матер Н. Пр. посланик Анатолий Макаров се срещна със студенти и преподаватели

В Софийс­кия универ­ситет «Св.Климент Охрид­ски» се със­тоя тър­жес­т­вено отк­риване на обновения Цен­тър за руски език «Акад. В. В. Виног­радов», който получи ново мул­тимедийно оборуд­ване и лап­топи благодарение на правител­с­т­вото на Мос­ква.

В събитието взеха учас­тие пос­ланикът на Русия в Бъл­гария Анатолий Макаров, ръководителят на Дома на Мос­ква Борис Громов и съвет­никът по въп­росите на образованието Роберт Шес­таков. Те също така бяха приети от заместник-ректора по учебна дей­ност проф. д-р Ренета Божан­кова, с която заедно с декана на факул­тет «Славян­с­ките филологии» доц. д-р Бойко Пен­чев обсъдиха въп­роси на изучаването на рус­кия език в Универ­ситета, сът­руд­ничес­т­вото на Софийс­кия универ­ситет и рус­ките вузове, както и въз­мож­нос­тите за получаване на допъл­нителна квалификация и образование в рус­ките универ­ситети от випус­к­ниците на СУ. Отделно беше пос­тавен въп­росът за съв­мес­тни руско-български проекти в навечерието на емб­лематич­ната за страните ни 2018 година, когато ще се праз­нува 140-годишнината от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ско роб­с­тво.

На среща със студен­тите русисти в обновения Цен­тър пос­ланик Макаров сподели своите впечат­ления от изминалата година и отговори на въп­росите на студенти.