Глад за учители: След 7 г. няма да достигат 39 хиляди

Глад за учители: След 7 г. няма да достигат 39 хиляди

65 % от учителите у нас са били жертва на насилие

65 % от учителите у нас са били жер­тва на насилие, съобщи шеф­ката на Син­диката на бъл­гар­с­ките учители Янка Такева при отк­риване на дис­кусия пос­ветена на младите педагози, която се проведе в столич­ното 119 – о СУ “Акад. Михаил Арнаудов“. Глад за 39 хил. учители се очаква след седем години, предуп­реди още тя. Такева обясни, че в момента 20 хил. студенти след­ват педагогика, но дори и всич­ките те да влязат в клас­ните стаи, няма как да пок­рият дефицита от кадри. 3500 млади учители са влезли в клас­ните стаи през нас­тоящата учебна година, съобщи син­дикалис­тът Оля Ангел­кова. Тя обясни, че са необ­ходими реформи, така че младите хора да бъдат прив­лечени към учител­с­ката професия. На първо място Ангел­кова заяви необ­ходимостта от дос­тойно зап­лащане, след което доб­рите условия за труд и модер­низиране на училищата. Янка Такева съобщи още, че 98 % от преподавателите у нас са с магис­тър­ска степен на образование, а само 12 % имат дип­лома за второ висше.

Шеф­ката на СБУ засегна и въп­роса за неп­равител­с­т­вените организации. Тя заяви, че е крайно време да се въведе ред за тях­ното допус­кане в училище, защото влизали по всяко време на денонощието и искали учителите да изпъл­няват задачите им. Миналата година до дирек­торите в столицата беше спус­нато указание, което гласеше, че посещенията в училище, извън пред­с­тавителите на дър­жавна власт, следва да се осъщес­т­вяват след под­к­репа на минис­търа на образованието и/или на начал­ника на Регионал­ното управ­ление по образование в София.