Нова победа на нормалността: Спират джендър заразата от училищата

Нова победа на нормалността: Спират джендър заразата от училищата

• Прос­вет­ният минис­тър се ангажира да оттег­лят подобни проуч­вания и проекти

• Скан­далът е, че тези обучения и анкети се осъщес­т­вяват вече пет години!

Образовател­ното минис­тер­с­тво спира проуч­ванията на неп­равител­с­т­вените джен­дър организации, които вър­вят в бъл­гар­ски училища от 2013-а. Това съобщи минис­тър Красимир Въл­чев пред БНТ

Ще се въз­дър­жим от провеж­дането на проуч­ванията по джен­дър проек­тите. Дебатът в общес­т­вото е полезен. Трябва да имаме относителен общес­т­вен кон­сен­сус на какви цен­ности искаме да учим децата. Има един без­с­порен пакет от цен­ности – граж­дан­с­ките, национал­ните, европейс­ките, общочовеш­ките. Но има и такива, които предиз­вик­ват дис­кусия и които родителите не искат да бъдат изучавани в училище. Трябва да бъдем сдър­жани и пред­паз­ливи. Това е и раз­делителна линия между либерал­ното и кон­сер­ватив­ното. Не сме провели дебата док­рай. Ще изчакаме. Провеж­дането на проуч­ването не е най-важната ни задача”, увери минис­търът. Той уточни, че това е инициатива, която преди МОН е под­к­репило.  Припом­няме, че преди дни стана ясно, че с под­писа на зам.-министър Деница Сачева в училищата е допус­нат въп­рос­ник със скан­дални питания към децата, вкл. какви тоалетни искат да пол­з­ват, дали пред­почитат да носят рок­личка, или суит­шърт и т. н.

В ефира на „Денят започва” минис­тър Въл­чев комен­тира също, че ще се стимулира увеличаване на приема в професионал­ните училища. „Биз­несът изпитва недос­тиг на кадри. 2/3 от Бъл­гария е икономическа пус­тиня. Инвес­тициите ще зависят от наличието на работна сила. Професионал­ното образование загуби прес­тиж в пос­лед­ните години. Но сега тези, които имат тех­нологични умения и образование, взимат по-високи зап­лати. Раз­ликите ще продъл­жават да рас­тат”, заяви образовател­ният минис­тър Красимир Въл­чев. 

Поели сме ангажимент за двойно увеличение на зап­латите на учителите за четиригодишен ман­дат. За след­ващо увеличение ще говорим през есента. Най-важното ни предиз­викател­с­тво е да обез­печим сис­темата с кадри. И да мотивираме млади хора, които да изберат учител­с­ката професия, обяви прос­вет­ният минис­тър.

КАРЕ:

Пав­лова: Ще ратифицираме, когато имаме кон­сен­сус

“Докато не пос­тиг­нем съг­ласие, няма да приемаме Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“, заяви минис­търът по европ­ред­седател­с­т­вото Лиляна Пав­лова. Тя се обяви за стой­нос­тен дебат в общес­т­вото по темата.

Пав­лова заяви, че първо трябва да бъдат пред­с­тавени законите, които би тряб­вало да приемем с ней­ната ратификация, за да бъдат изчис­тени всички спорни казуси, които въл­нуват хората.

ЗЕМЯ се надява този път управ­ляващите да спазят обещанието си, а не техни фун­к­ционери и лидери да дават зад гърба на пар­ламента и общес­т­вото обещания за ратификация в Брюк­сел. Ако властта спази ангажимента си, то вред­ната и раз­деляща общес­т­вото кон­вен­ция никога няма да бъде ратифицирана, защото срещу нея категорично са всички основни религии — правос­лавна, мюсюл­ман­ска, католическа, еван­гелис­тка. Срещу са водещи политически пар­тии – БСП, ВМРО, „Атака”, НФСБ, СДС, политици от всички пар­тийни цветове, вкл. авторитетни хора от ГЕРБ като бив­шия кон­с­титуционен съдия Георги Мар­ков и светов­ноиз­вес­т­ния скул­п­тор Вежди Рашидов (неофициално по наша инфор­мация срещу са и мнозин­с­т­вото депутати от ГЕРБ, които обаче се въз­дър­жат от пуб­лична изява на иск­реното си мнение заради пар­тийна дис­цип­лина и страх. Подобно е положението и в други пар­тии, обявили се официално за ратификацията). Или нак­ратко казано: кон­сен­сус по този документ, който зад­кулисно въвежда неес­тес­т­вени дефиниции на пола, който руши национал­ните ни традиции и чийто пред­мет (зак­рилата на жената от домашно насилие) може да се регулира и от национал­ното ни законодател­с­тво, не може и няма да има.