Страх владее българите, 22% готови за насилие

Страх владее българите, 22% готови за насилие

Крадци, роми, хулигани и имигранти плашат хората у нас

Общо 220 хиляди пъл­нолетни бъл­гари дек­ларират, че са ставали жер­тва на грабеж или прес­тъп­ление в пос­лед­ната една година. Но само 62% от хората в страната биха се обър­нали при проб­лем свър­зан с лич­ната сигур­ност към полицията, а близо 20 % към род­нини. 29 % пък от бъл­гарите не се чув­с­т­ват сигурни в домовете си. Това показ­ват резул­татите от национално проуч­ване на изс­ледовател­с­кия цен­тър „Тренд“. Високи дялове на дек­ларация за страх има към крадци – 78 %, хора от ром­ски произ­ход – 64 %, хулигани – 69 %. Няма особени раз­лики в тези наг­ласи по отношение на пол и въз­раст, както за населеното място.

А 78 % от хората не са съг­ласни, че могат да се раз­хож­дат нав­сякъде и по-всяко време без да се страхуват от прес­тъп­ление. Въп­реки това 90 % от бъл­гарите посоч­ват, че в пос­лед­ната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж или нападение. Само 8 % от запитаните се страхуват, че върху тях може да бъде упраж­нено насилие от страна на полицията. Но 38 % заявяват, че се опасяват от насилие от бежанци и имиг­ранти. По пос­лед­ния показател страхът при жените е по-голям, както и сред жителите на столицата София. Почти поравно са раз­п­ределени мненията по отношение на ефек­тив­ността на полицията – 42 % смятат, че органите на реда работят ефек­тивно, докато 44 % са на обрат­ното мнение. Нисък е делът на тези, които оценяват като ефек­тивна работата на съдеб­ната власт – 21 %, както и на законодател­ната – също само 21 %. Ако бъде нарушена лич­ната им сигур­ност 22 % или над милион и 300 хиляди бъл­гари биха се защитили сами, включително с насилие.