Почина журналистът Евгений Станчев

Почина журналистът Евгений Станчев

На 78-годишна въз­раст почина дъл­гогодиш­ният жур­налист и главен редак­тор на редица издания Евгений Стан­чев.

За кон­чината му съобщи дъщеря му Камелия Стан­чева във Фейс­бук. Евгений Стан­чев е роден на 13 април 1939 година в София. Бил е главен редак­тор на вес­т­ник „Дума“ от юни 2003 до юли 2007 година. Работил е във вес­т­ниците „Народна младеж“, „Новини плюс“, „Пог­лед“ — два пъти главен редак­тор, “КЕШ“, списанията „Ново време“, „Биз­несуик“ и др.

Автор e на книгата с репор­тажи „От Пет­ровка до Находка“, в която описва пътуването си с влак от Мос­ква до Находка и обратно. Стан­чев е един от пър­вите жур­налисти, посетили района на Чер­нобил­с­ката АЕЦ една година след аварията. Автор е на серия репор­тажи за аварията, пуб­ликувани във вес­т­ник „Пог­лед“ през октом­ври и ноем­ври 1987 г. и препечатани в „Дума“ през април 2006 г. Носител е на орден “Кирил и Методий“ I степен.