Четин Казак: Искаме да се демонтира това правителство

В студиото на БНТ Четин Казах от ДПС заяви, че проб­лемът на сегаш­ното управ­ление е наличието на „националисти“ в управ­ляващата коалиция. Той допълни, че ДПС не под­к­репя ГЕРБ и политиките ѝ, а под­к­репя кон­к­ретни законодателни инициативи. Искаме да се демон­тира това правител­с­тво специално, заяви Казак. В правител­с­т­вото са включени край­ните националисти и ксенофоб­ско нас­т­роени пар­тии, които цяла Европа изолира, отбеляза той. Казак допълни, че и трите фор­мации в със­тава на Обединените пат­риоти са еднакво националис­тическо и ксенофоб­ско нас­т­роени, макар че имат малки раз­личия помежду си. Откакто тези фор­мации придобиха общес­т­вена значимост, езикът на омразата се банализира и стана ежед­невие, предуп­реди той. В общес­т­вото насилието и толеран­т­ността към насилие се повиши, защото то вижда, че дори в сферата на управ­лението подобен език се толерира. Без „националис­тите“ правител­с­т­вото на Бъл­гария ще има добър, европейски облик, категоричен е Казак. Той заяви, че на тяхно място трябва да има сис­темни политически сили. За нас проб­лемът с ДОСТ е прик­лючил, заяви Казак. ДПС утвър­жадава своите позиции не само в Бъл­гария, но и в Европа и Репубика Тур­ция. ДПС не под­к­репя ГЕРБ и политиката на ГЕРБ. ДПС под­к­репя кон­к­ретни инициативи и законодателни актове, които считаме, че са в унисон с нашата идеология и кон­цеп­ция как да се управ­лява дър­жавата, обясни още Четин Казак. Въп­росът с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е димна завеса, чиято цел е да скрие проб­лемите на управ­лението. Той заяви, че са спекулации твър­денията, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция въвежда трети пол, защото в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво същес­т­вува дефиниция за пол и тя е традицион­ната.