БСП иска изслушване на шефа на ДАНС заради кмета на Септември

БСП ще поиска изс­луш­ване на шефа на ДАНС в Комисията за кон­т­рол на служ­бите в НС заради това, че в дома на кмета на Сеп­тем­ври бяха отк­рити документи, отнасящи се до раз­работка на аген­цията, съобщи в града членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Атанас Зафиров, цитиран от прес­служ­бата на пар­тията. Кметът на Сеп­тем­ври Марин Рачев бе арес­туван през сед­мицата след сиг­нали за злоупот­реби и впос­лед­с­т­вие освободен срещу гаран­ция от 250 хил. лв.

По думите му сборът от тези гаран­ции няма и половината от 250 000 лв., наложени като гаран­ция за кмета Марин Рачев. “Раз­мерът на наложената гаран­ция би тряб­вало да съот­вет­с­тва на степента на винов­ност, на степента на опас­ност от извър­шеното деяние. Нека хората преценят доколко е сериозно неговото деяние“, посочи той.

След ареста жители на Сеп­тем­ври излязоха на демон­с­т­рация в негова защита и обявиха, че е пър­вият кмет на общината, които е нап­равил много неща за жителите й.