Почина бизнесменът Стефан Шарлопов

Почина бизнесменът Стефан Шарлопов

Биз­нес­менът Стефан Шар­лопов е починал в съня си в нощта срещу понедел­ник, съоб­щиха от „Шар­лопов Груп”. Соб­с­т­веникът на верига хотели е роден на 14 октом­ври 1962 г. в Бур­гас. През 1986 г. завър­шва вис­шето си образование във Великотър­нов­с­кия универ­ситет, специал­ност “Бъл­гар­ска филология“. След това започва работа като жур­налист в София и в изданията, в които работи, се занимава с икономически теми. 26-годишен издава пър­вата си книга с художес­т­вена докумен­талис­тика. През 1989 г. започва час­тен биз­нес. Шар­лопов се занимава със стокови и финан­сови операции до 1993 г. През 1995 г. съз­дава „Роял Фуудс“ АД – ком­пания за произ­вод­с­тво на трайни пакетирани слад­киши с фаб­рика в Елин Пелин. Освен на четирите индус­т­риални пред­п­риятия, Стефан Шар­лопов повече от 10 години е мажоритарен соб­с­т­веник и пред­седател на Съвета на дирек­торите на фир­мата за бутилиране на минерална вода „Девин“ АД, „Санел“ АД, „Роял Стоун“ АД, „Роял Инвес­т­мънт“ ООД, „Роял Холидей“ ЕАД. 55-годишният Стефан Шар­лопов е един от учредителите на Национално движение „Бъл­гар­ско нас­лед­с­тво“. Той също така бе пред­седател на Бъл­гар­с­кия съюз по бал­неология и СПА и соб­с­т­веник на веригата „Шар­лопов хотелс“. Един от пос­лед­ните му проекти бе ком­п­лекс „Созополис“, който е замис­лен като реп­лика на стария град Созопол с неговата уникална архитек­тура и стил.

Шар­лопов има пет деца, като дъщеря му Ева Шарлопова-Гергинова е изпъл­нителен дирек­тор на “Шар­лопов Груп“.