Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Специализираният съд отс­т­рани от длъж­ност кмета на Сеп­тем­ври Марин Рачев и негов под­чинен. Мотивите – двамата могат да влияят на раз­с­лед­ването, ако останат на работа. Кметът Марин Рачев е обвинен в сключ­ване на неиз­годна сделка и умиш­лена без­с­топан­с­т­веност. Цял ден стотина души от Сеп­тем­ври и кметове на окол­ните села останаха около и в сградата на съда в под­к­репа на кмета.

Съдът прие мотивите на обвинението, че Марин Рачев може да окаже влияние на свидетелите от общината и да укрие документи или да ги под­п­рави. За мен решението не съот­вет­с­тва на доказател­с­т­вата, които се пред­с­тавиха в днеш­ното заседание, и заради това ще обжал­ваме решението в законово установения срок, комен­тира отс­т­раненият кмет.

Прокуратурата също в искането си не сочи кон­к­ретни имена, на които ще бъде въз­дейс­т­вано. Всички тези неща в НК, ако се спаз­ват някакви норми, като се правим на европейци, би след­вало да са кон­к­ретизирани и доказани, заяви адвокат Васил Василев, защит­ник на Марин Рачев. Според него тези случаи на отс­т­раняване от длъж­ност тепърва започ­ват. Аргумен­тите му – законовите изменения от 5 ноем­ври миналата година дават много власт на Специализирания съд, който един­с­т­вено може да ги гледа, комен­тира Василев.