БСП: Наш приоритет е борбата с насилието, а на ГЕРБ – да наложи третия пол

БСП: Наш приоритет е борбата с насилието, а на ГЕРБ – да наложи третия пол

Бурно се говори в защита на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Явно социал­ният пол е един от приоритетите на ГЕРБ, но за нас е важно да се пред­паз­ват жер­т­вите от домашно насилие“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той под­черта, че за поредна сед­мица законоп­роекти, които касаят днев­ния ред на общес­т­вото, не са в днев­ния ред на НС. „Остро въз­разявам срещу начина на работа на правна комисия. Днес ще се гледа само един законоп­роект, при положение, че БСП са внесли кон­к­ретни законоп­роекти, които касаят домаш­ното насилие. Този отказ на пред­седателя на комисията е нераз­бираем“, каза още Стой­нев. „Внесли сме законоп­роекта на 18 януари,  промени в НК– умиш­леното причиняване на  средна телесна пов­реда отива в прес­тъп­ления от общ харак­тер. Това ще даде голяма зак­рила на жер­т­вите от домашно насилие“, обясни той. „Народ­ните пред­с­тавители от ГЕРБ не желаят да гледат в комисия законоп­роекти, които ще решат тези проб­леми“, категоричен е Драгомир Стой­нев.

В комен­тар за Канал 3 пред­седателят на БСП-София и член на Изпъл­нител­ното бюро Калоян Пар­гов съобщи, че столич­ните социалисти още тази сед­мица внасят в Общината проект за изг­раж­дане на кризисен цен­тър за жер­тви от домашно насилие. Според Пар­гов Европа е единна в раз­нооб­разието си, което означава, че всяка страна членка има своите особености, които трябва да бъдат зачетени в общото европейско законодател­с­тво. “Няма как да приемем нещо, само защото сме членове на ПЕС, има европейски страни, които няма да приемат тази кон­вен­ция, отчитайки своите особености и народоп­сихология. Не мисля, че има опас­ност да бъдем изк­лючени от европейс­ките социалисти, насажда се изкус­т­вено нап­режение”, обобщи социалис­тът.

Медиците също срещу истан­бул­с­ката кон­вен­ция

Утвър­дени бъл­гар­ски специалисти в раз­лични области на медицината излизат с отк­рито писмо до премиера, пред­седателя на пар­ламента и президента, в което призовават Народ­ното съб­рание да не ратифицира т.нар. Истан­бул­ска кон­вен­ция, предаде Дарик радио. 

Основ­ният им мотив е, че нав­лизането на джен­дър идеологията, залег­нала в документа, ще задъл­бочи още повече демог­раф­с­ката и морал­ната криза в страната. Джен­дър образованието ще дефор­мира сек­суал­ната иден­тификация на децата ни, а на фона на високата смър­т­ност и нис­ката раж­даемост, това ще задъл­бочи и без това негатив­ните демог­раф­ски процеси, убеден е извес­т­ният специалист по клетъчна биология проф. д-р Георги Чал­дъков.