НСС ще разследва смъртта на сина на Ивайло Московски

НСС ще разследва смъртта на сина на Ивайло Московски

Прокуратурата вече е образувала досъдебно произ­вод­с­тво във връзка със смъртта на 4-годишния син на минис­търа на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски — Крис­тиян, в Боровец, като раз­с­лед­ването на случая е въз­ложено на Национална след­с­т­вена служба, обявиха в прес­съоб­щение от дър­жав­ното обвинение. По повод пос­тъпили множес­тво запит­вания от медии относно инцидент на 02.02.2018 г. в к. к. „Боровец“, прес­цен­търът на ПРБ съоб­щава, че Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е образувано на 02.02.2018 г. по реда на чл.212 ал.2 НПК с пър­вото дейс­т­вие по раз­с­лед­ването на раз­с­лед­ващ полицай от ОД МВР София — оглед на мес­топ­роиз­шес­т­вие, за това, че на същата дата, около 15.00 ч., в зем­лището на курор­тен ком­п­лекс „Боровец“, област София, е причинена по неп­ред­паз­ливост смъртта на Крис­тиян Ивай­лов Мос­ков­ски– прес­тъп­ление по чл.122 ал.1 НК. Пър­воначал­ните и неот­ложни дейс­т­вия са док­лад­вани на Окръжна прокуратура — София, под чието наб­людение е започ­нало и се води досъдеб­ното произ­вод­с­тво, се казва още в съоб­щението. В хода на раз­с­лед­ването са извър­шени пет огледа на мес­топ­роиз­шес­т­вие, раз­питани са седем свидетели, изгот­вена е съдеб­номедицин­ска екс­пер­тиза на труп, изис­кана е справка от „КАТ-ПП“ при ОД МВР София, въз­ложени са оперативно издир­вателни мероп­риятия. По делото следва да бъдат раз­питани голям брой свидетели и да бъдат наз­начени множес­тво съдебни екс­пер­тизи и други дейс­т­вия по раз­с­лед­ването, част от които изис­к­ват и специфични знания за раз­решител­ния режим и правилата за пол­з­ване на моторни шейни. По пред­ложение на админис­т­ратив­ния ръководител на Окръжна прокуратура — София и наб­людаващия прокурор, с пос­танов­ление на глав­ния прокурор от 07.02.2018 г., раз­с­лед­ването по делото е въз­ложено на Национална след­с­т­вена служба.