Една трета от българите в градовете и половината в селата са в риск от бедност

Една трета от българите в градовете и половината в селата са в риск от бедност

Най-добре се справя градското население в Словакия, Чехия, Полша и Финландия

Бъл­гария е сред страните в Евросъюза, чието град­ско население е в най-голям риск от бед­ност и социално изк­люч­ване през 2016 г, предуп­реж­дават данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат. Страната ни е на второ място с 31,1 % от хората, живеещи в големите градове, които са били в риск през 2016 г., изп­реварена е само от Гър­ция с 33,6 на сто. След­ват Италия и Бел­гия, а на другия полюс са Словакия, Чехия, Полша и Фин­лан­дия, комен­тира Дневник.бг. През 2016 г. почти всеки чет­върти граж­данин на ЕС е бил в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване. Средно за съюза рис­кът е по-нисък при сел­с­кото население, откол­кото при град­с­кото. Еврос­тат отчита, че делът на хората в риск слабо се увеличава през пос­лед­ните години – в големите градове той се покачва от 22,7 % през 2010 г. до 23,6 на сто през 2016 г., а в мал­ките градове и пок­рай­нини той нарас­тва от 20,3 % през 2010 до 21,6 % през 2016 г. В сел­с­ките райони е отчетен спад — от 29,0 % през 2010 до 25,5 % през 2016 г.

В 12 от страните членки на ЕС жителите на големите градове са в по-малък риск от бед­ност и социално изк­люч­ване, откол­кото жителите на по-малките градове и сел­с­ките райони. В шест от дър­жавите най-ниските нива са отчетени в мал­ките градовете и пок­рай­нините. В Авс­т­рия, Бел­гия, Дания, Холан­дия и Великоб­ритания жителите на големите градове са по-застрашени от бед­ност, откол­кото тези в сел­с­ките райони и в мал­ките градове и пок­рай­нини. Обрат­ното, в Румъния половината от населението в селата е било в риск от бед­ност през 2016 г., след­вана от Бъл­гария, Хър­ватия, Унгария, Лат­вия и Литва. Статис­тиката показва ясно геог­раф­ско раз­деление в страните от Западна и Северна Европа има най-висок риск от бед­ност и социално изк­люч­ване за жителите на големите градове, докато в повечето дър­жави от Източна и Южна Европа, както и Бал­тийс­ките страни, рис­кът е най-висок за населението в сел­с­ките райони, уточ­нява Дневник.бг. Чехия, Фин­лан­дия, Италия, Ирлан­дия и Словения отчитат срав­нително рав­номерно раз­п­ределение без значение от степента на урбанизация.