Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

Корнелия Нинова алармира за политически репресии срещу социалисти

От опозицията искат глав­ният прокурор да провери район­ното обвинение в Шумен, откъдето са изис­к­вани данни за членовете на пар­тията и за делегати на пар­тийни форуми

Заради раз­с­лед­ване на кадър на БСП от страна на “Икономическа полиция“ в Шумен лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова се обърна с остро питане към глав­ния прокурор Сотир Цацаров.

От БСП нас­тояват за спешна проверка на прокуратурата в Шумен. Според Кор­нелия Нинова става дума за политическа самораз­п­рава.

По-късно лидерът на БСП раз­каза случая и във фейс­бук. Ето какво написа Кор­нелия Нинова в социал­ната мрежа:

 „Обръщаме се към глав­ния прокурор Сотир Цацаров да наз­начи вът­решна проверка в Район­ната прокуратура в Шумен. Имаме няколко въп­роса: на какво основание Район­ната прокуратура е раз­поредила на МВР-Шумен и то на „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ на МВР да води раз­с­лед­ване и да изис­ква от Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП инфор­мация– кои лица са присъс­т­вали на делегат­ски съб­рания на БСП, кои лица са учас­т­вали в общин­ски съвети на БСП. На какво основание искат инфор­мация за член­с­тво на хора в БСП? Изпол­з­вана ли е в този случай прокуратурата в Шумен за политическа поръчка? Към минис­търа на вът­реш­ните работи: от кога „Противодейс­т­вие на икономичес­ката прес­тъп­ност“ не се занимава с коруп­ция, а с раз­с­лед­ване кой е член на БСП. Вчера излезе док­лада на Меж­дународ­ния валутен фонд, според който сме на първо място по сива икономика. И икономическа полиция, вместо да се занимава с това, прави цяло раз­с­лед­ване– кои са членовете на БСП и кои са учас­т­вали в нейни пар­тийни форуми. През пос­лед­ните години се упраж­нява натиск и реп­ресии над граж­дани, изнуд­ване и натиск над малък и среден биз­нес, натиск над инакомис­лещи – ако кажеш нещо срещу властта, върху теб се изсипва цялата дър­жавна машина, увол­няват от работа, пращат ти НАП, „Мит­ници“, всички дър­жавни служби. В сър­цето на Европа, по време на пред­седател­с­т­вото на Европа, цари без­законие и дик­татура. Искаме да кажем на тези хора, че всеки бъл­гар­ски граж­данин, който бъде под­ложен на това, независимо от коя пар­тия е, всяка малка или средна фирма, биз­нес, който бъде под­ложен на това, ще има нашата защита с всички законови бъл­гар­ски и европейски сред­с­тва. Защото това е борба и за свобода на слово, за раз­лично мнение, за демок­рация и плурализъм”.