Парламентът премахна определението „инвалид“ от българското законодателство

Парламентът премахна определението „инвалид“ от българското законодателство

Пар­ламен­тът гласува на второ четене промени в Закона за дър­жав­ните такси, пред­виж­дащи изменение в 9 други законоп­роекта, с което се заличи определението „инвалид” от бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус”. В мотивите на законоп­роекта, внесен от народ­ните пред­с­тавители от „БСП за Бъл­гария” Михаил Хрис­тов и Крум Зар­ков се посочва, че промените ще улес­нят социал­ната интег­рация на хората с увреж­дания и заличаването на определението “инвалид“ от бъл­гар­с­кото законодател­с­тво ще доп­ринесе за преодоляването на стереотип­ното мис­лене за хората с увреж­дания. Тер­минът „инвалид” се заменя с „лице с увреж­дания”.