Как ще се изучава военно обучение в училище?

Как ще се изучава военно обучение в училище?

Експертите на просветното министерство потвърдиха, че не са водени разговори как и под каква форма ще се увеличат часовете

Умения за дейс­т­вия при кризи от военен харак­тер, терорис­тични актове и природни бед­с­т­вия, както и оказ­ване на първа помощ — ще учат по “Военно обучение“ деветок­лас­ниците и десеток­лас­ниците, ако се увеличи броя на часовете, както нас­тоява воен­ният минис­тър. В момента тези часове са само по 5 и то в часа на класа. До началото на 90-те години обаче пред­метът “Военно обучение“ се изучава активно в бъл­гар­с­кото училище, има и специален учеб­ник. Екип на БНТ откри екзем­п­ляр от този учеб­ник в Столич­ната биб­лиотека. Учеб­никът “Начално военно обучение“ е издаден през 1982 г. от Воен­ното издател­с­тво и е за 9 и 10 клас. В Столич­ната биб­лиотека е останал само един екзем­п­ляр от него. Може да се чете само тук, на място, и се съх­ранява в книж­ния фонд. Според Нели Бунев­ска, главен биб­лиотекар, нап­рав­ление “Обс­луж­ване“ за пос­лед­ните години не е много тър­сен този учеб­ник. Преди 35 години обаче, когато е издаден учеб­ника интересът към воен­ното обучение е голям.Тогавашните гим­назисти са учили уст­ройс­т­вото на автомат “Калаш­ников“, учили са граж­дан­ска отб­рана, видове замър­сяване — химично, биологично или радиоак­тивно, как се слага противогаз, схема на атом­ната бомба, оказ­ване на първа помощ в ядрено огнище на поражение. Сред полез­ните неща, които са изучавани в този учеб­ник са нап­ример как се превър­з­ват раз­лич­ните видове рани или как се обез­д­вижва гръб­начен стълб. В учеб­ника има и неща, които от раз­с­тоянието на времето ни се струват меко казано забавни като “нор­мативи за височина на крач­ката при мар­шируване.“ Глав­ният биб­лиотекар Нели Бунев­ска е учила военно обучение. Била е и като всички ученици по онова време на воен­нополеви лагер, тя има спомени, че са ни запоз­навали с това как се стреля, оръжията за масово поразяване, първа помощ как се оказва. Екс­пер­тите на прос­вет­ното минис­тер­с­тво казаха за БНТ, че засега не са водени раз­говори как и под каква форма ще се увеличат часовете. Проб­лемът е, че за да се сложи нещо, трябва да се махне друго от и без това препъл­нената учебна прог­рама, комен­тира БНТ.