Радев договаря в Ереван коридор „Персийски залив - Черно море”

Радев договаря в Ереван коридор „Персийски залив - Черно море”

Дър­жав­ният глава привет­с­тва идеята на армен­с­кия си колега да бъде организирана среща на тран­с­пор­т­ните минис­три от всички дър­жави, които са заин­тересовани от този проект

Президен­тът Румен Радев прис­тигна на официално посещение в Армения по покана на своя колега Серж Сар­кисян.

Бъл­гар­с­кият дър­жавен глава, съп­ругата му Десис­лава Радева и водената от него делегация бяха пос­рещ­нати с военни почести на летище “Звар­т­ноц“ в столицата Ереван. В групата са минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков, депутати и пред­с­тавители на деловите среди. С президента на Армения се обединихме около позицията, че нашите две страни имат стратегическо положение и трябва да го опол­зот­ворим. Затова ще работим отговорно за реализация на мул­тимодал­ния тран­с­пор­тен коридор „Пер­сийски залив — Черно море”, който ще даде въз­мож­ност да се въз­пол­з­ваме от задъл­бочаването на политичес­ките ни отношения, заяви Радев на прес­кон­ферен­ция със Сар­кисян, цитиран от БТА.

Президен­тът добави, че привет­с­тва идеята на армен­с­кия си колега да бъде организирана среща на тран­с­пор­т­ните минис­три от всички дър­жави, които са заин­тересовани от този проект. Сега се нуж­даем преди всичко от свър­заност — тран­с­пор­тна, енер­гийна, дигитална, за да можем да раз­гър­нем потен­циала на нашите икономики, категоричен е той. Президен­тът Радев каза още, че целта на посещението му не е само да се ускорят кон­так­тите на високо политическо ниво и отбеляза, че имаме кон­к­ретен нап­редък в редица области. Затова в делегацията са включени и пред­с­тавители на правител­с­т­вото и биз­неса. Нашите народи очак­ват много по-тясно и резул­татно сът­руд­ничес­тво. Ние им го дъл­жим и затова сме тук заедно днес — да продъл­жаваме да го раз­виваме. С президента Сар­кисян изразихме задовол­с­тво от стабил­ното със­тояние на тър­гов­с­кия обмен в пос­лед­ните 10 години, но той не ни задоволява. Радев посочи, че вече работят пред­с­тавителите на мал­ките и сред­ните пред­п­риятия, на работодател­с­ките организации и вече има договорка през юли в Бур­гас да се със­тои голям биз­нес форум с пред­с­тавители на двете страни. Той определи отношенията между Бъл­гария и Армения като не просто традиционно добри, а преди всичко приятел­ски, защото между двата народа има дъл­боки исторически и кул­турни връзки, взаимна сим­патия и уважение от сход­ната историческа съдба. В присъс­т­вието на двамата президенти бяха под­писани няколко двус­т­ранни документа — за взаимна защита и обмен на класифицирана инфор­мация, Прог­рама за сът­руд­ничес­тво в областта на кул­турата от 2017 до 2019 г., Спогодба за регулиране на трудовата миг­рация, както и Споразумение за сът­руд­ничес­тво в областта на инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията. Румен Радев ще има срещи и с пред­седателя на пар­ламента Ара Баб­лоян, с министър-председателя Карен Карапетян, както и с Негово светей­шес­тво Карекин Втори — вър­ховен пат­риарх и Католикос на всички арменци. В Ереван дър­жав­ният глава ще бъде гост на 131-во основно училище “Пейо Яворов“, където ще учас­тва в отк­риването на кабинет за интерак­тивно обучение и в пред­с­тавянето на книга, пос­ветена на поета Пейо Яворов. След това ще посети Цен­търа за креативни тех­нологии “Тумо“ в армен­с­ката столица.