Родители и учители на протест срещу насилието

Родители и учители на протест срещу насилието

От 14-те предложения на родителите, внесени в НС, не е прието нито едно, заявиха от Инициативния комитет

Родители и учители се съб­раха пред Столич­ната община на протест под над­с­лов „Не на насилието в дет­с­ките градини и училищата” вчера. Те се обединиха около 14 искания на неп­равител­с­т­вения сек­тор, сред които ман­дат­ност на дирек­торите, по-високи зап­лати и по-ранно пен­сиониране на преподавателите. Протес­тът в София е насочен и срещу приема на голям брой деца в групите. Въвеж­дането на видеонаб­людение е един­с­т­вената мярка в крат­кос­рочен план, която би показала какво се случва в дет­с­ките градини, заяви пред Би Ти Ви Антонина Кенова, която е част от Инициатив­ния комитет за качес­т­вена образователна сис­тема. Не искаме онлайн наб­людение. При инцидент искаме да може да се върне записът и да стане ясно какво се е случило, под­черта тя. Васил Николов, пред­седател на ИК, обясни пред БНТ, че от 14-те пред­ложения в Народ­ното съб­рание досега няма изпъл­нено нито едно. Започва ман­датът на работ­ната група към общес­т­вения съвет в НС, с която ще работим върху съот­вет­ните тек­с­тове и закони, където ще намерят място нашите кон­к­ретни пред­ложения. Все пак това е крачка нап­ред в учас­тието на родители в изгот­вянето на наред­бите, защото наш пред­с­тавител активно учас­тва в изгот­вянето на новата наредба за приема в дет­с­ките градини. Чрез нея беше отрязан приемът по втория начин на деца в дет­с­ките градини, под­черта той. Дир.бг. припомни, че в събота на улицата излязоха май­ките и бащите от Бур­гас, а в неделя – родителите във Варна, Пазар­джик и Плевен. Родител­с­кото недовол­с­тво ескалира след случая на учител­ска агресия в дет­ска градина “Брезичка“ в Бур­гас. Скоро след това се появи инфор­мация за подобни случаи в Плевен и Враца.

Вчера протести имаше и в Стара Загора, Русе, Пер­ник и Велико Тър­ново.