Нова победа на нрмалността: Управляващите оттеглят Истанбулската конвенция

Нова победа на нрмалността: Управляващите оттеглят Истанбулската конвенция

Правителството носи отговорността за сагата с ратификацията, обявиха от БСП

ГЕРБ оттегля Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, защото сами без Пат­риотите, без БСП, без президента няма да понесем пасива повече. Но ще учас­т­ваме в пос­лед­ващ дебат, когато оценят, че насилието срещу жени и деца е сериозен проб­лем“, каза Борисов по БТВ вечерта в сряда.

“Ние Истан­бул­с­ката кон­вен­ция ще я приемем, само ако има кон­сен­сус в бъл­гар­с­кото общес­тво“, допълни той. И предуп­реди: “Всеки, който си играе със страховете на хората, всеки, който вместо да говори за домашно насилие и насилието над деца, казва, че това трябва да остане така“.

Отговор­ност за сагата с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция носи, само и един­с­т­вено, правител­с­т­вото.” Това каза пред Нова ТВ, Жельо Бой­чев, зам.-председател на ПГ на „БСП за Бъл­гария”. Той припомни, че на 3 януари, именно правител­с­т­вото на Бойко Борисов, се опита да прокара кон­вен­цията в общес­т­вото, с пъл­ното съз­нание, че в нея има тек­с­тове, които ще предиз­викат полемика.  „Премиерът каза в Брюк­сел, че Истан­бул­с­ката кон­вен­ция ще бъде приета до края на европ­ред­седател­с­т­вото. От вчера той има нова позиция– че я изтег­лят, но не става ясно как”, комен­тира социалис­тът. Бой­чев обясни, че преди пос­лед­ното изяв­ление на премиера, управ­ляващите искаха да тър­сят общес­т­вен кон­сен­сус по темата. Той напомни обаче, че кон­вен­цията беше вкарана в Народ­ното съб­рание, без обяс­нителен док­лад, в който да е описано коя част от законодател­с­т­вото ни трябва да се промени, за да се син­х­ронизира с документа.