Руските граждани ще могат да гласуват за президент в София, Пловдив, Варна и Русе

Руските граждани ще могат да гласуват за президент в София, Пловдив, Варна и Русе

В София се проведе пресконференция, посветена на предстоящите избори за държавен глава на Руската федерация

Олга Гур­ска

В. „Русия днес-Россия сегодня”

На 19 фев­руари в кон­ферен­т­ната зала на Рус­кия културно-информационен цен­тър в София се проведе прес­кон­ферен­ция, пос­ветена на организацията и провеж­дането на президен­т­с­ките избори в Русия на територията на Бъл­гария, както и осигуряването на кон­с­титуцион­ните права на граж­даните на Рус­ката федерация, пребиваващи или временно пребиваващи в Бъл­гария и учас­тието им в избирането на президента на Русия.

В прес­кон­ферен­цията учас­т­ваха Алек­сей Анатолиевич Ушаков Старши съвет­ник в посол­с­т­вото на Рус­ката федерация в Бъл­гария, начал­ник на Кон­сул­с­кия отдел и Пър­вият сек­ретар на рус­кото посол­с­тво у нас, ръководителят на пред­с­тавител­с­т­вото на „Рос­сот­руд­ничес­тво“ в Бъл­гария Павел Владимирович Журав­льов.

Припом­няме, че изборите за президент на Рус­ката федерация ще се със­тоят на 18 март тази година. Избирател­ните сек­ции в Бъл­гария ще бъдат отворени от 8:00 до 20:20 ч. в градовете София, Варна, Русе и Плов­див. Също така от 3 до 17 март в допъл­нение към гласуването на 18 март със съг­ласуването на официал­ните органи на бъл­гар­с­ките власти ще се провежда изнесено пред­с­рочно гласуване за отделни групи на избиратели в 20 бъл­гар­ски града.

Ето какво още раз­каза Алек­сей Ушаков специално за ЗЕМЯ и „Русия днес-Россия сегодня”:

- Алек­сей Анатолиевич, къде в Бъл­гария граж­даните на Рус­ката федерация ще могат да гласуват?

- Граж­даните ще могат да гласуват на 18 март в градовете: София, Плов­див, Русе и Варна. В София в Посол­с­т­вото на Рус­ката федерация и в генерал­ните кон­сул­с­тва на Рус­ката федерация в Русе, Варна и Плов­див. Освен това, сме организирали пред­с­рочно гласуване на група избиратели в след­ните градове: Бан­ско, Благоев­г­рад, Бур­гас, Велико Тър­ново, Видин, Враца, Димит­ров­г­рад, Доб­рич, Дуп­ница, Кар­лово, Несебър, Пет­рич, Плевен, Самоков, Силис­тра, Сливен, Стара Загора, Тър­говище, Хас­ково и Шумен. Пълна инфор­мация за адресите, часа и датата на гласуване може да се намерят на нашия уеб­сайт и в инфор­мацион­ните материали, които раз­п­рос­т­раняваме чрез Руски клубове и сай­товете на нашите зад­г­ранични инс­титуции.

- Граж­даните на Рус­ката федерация, които се намират в Бъл­гария временно, нап­ример са дошли тук за две сед­мици в отпуска, ще имат ли въз­мож­ност да гласуват?

- Всички граж­дани на Рус­ката федерация, навър­шили 18 години и предос­тавили дейс­т­ващи документи за самолич­ност, удос­товеряващи самолич­ността на граж­данина на Русия, имат право да гласуват, обик­новено това е пас­порт.

- След всеки президен­т­ски избори в Русия въз­ник­ват въп­роси относно легитим­ността на тези избори. Как ще комен­тирате тази тема?

- Мога да кажа, че дан­ните за това, как са минали изборите на територията на Бъл­гария във всеки избирателен учас­тък, ще бъдат пуб­ликувани на сайта на Цен­т­рал­ната избирателна комисия. Наб­людатели и пред­с­тавители на СМИ ще могат да получат копия от окон­чател­ните протоколи на районите избирателни комисии, да ги срав­нят с онези, които са пуб­ликувани на сайта на ЦИК и да се убедят, че в това няма машинации. На сайта на ЦИК може да се видят и резул­татите от минали избори. Нямаме съм­нения за това.

- А в Русия?

- Мисля, че ситуацията е напълно еднаква. Тъй като по мес­тонахож­дението на район­ната избирателна комисия може да се намерят резул­татите от гласуването на сайта на ЦИК.

- Сега се със­тоя прес­кон­ферен­ция. Кои най-важни въп­роси се обсъж­даха на нея?

- Сред най-важните е списъкът на градовете в тези избори. Също така ние увеличихме броя на градовете, където ще бъде организирано изнесено пред­с­рочно гласуване за група избиратели. Това се прави за удоб­с­тво на граж­даните, за да може всички да реализират своите избирателни права. Мисля, че това ще има положителен ефект върху явяването. Всеки, който поиска да учас­тва в изборите на територията на Бъл­гария, ще има такава въз­мож­ност.

Текст към снимка: На сним­ката отляво на дясно — Павел Журав­льов, Алек­сей Ушаков и Анас­тасия Кабанова.