Задържаха 8 души от Дупница за наркотици

Задържаха 8 души от Дупница за наркотици

Осем души от Дуп­ница са задър­жани в полицейс­кия арест на града в края на миналата сед­мица при специализирана операция за противодейс­т­вие на прес­тъп­ленията, свър­зани с нар­котици, съоб­щиха от полицията вчера. Задър­жаните са на въз­раст между 18 и 30 години. Видът на нар­котич­ните вещес­тва е определен чрез полеви нар­котест. Операцията е проведена от служители на РУ Дуп­ница, служители от ОДМВР — Кюс­тен­дил, и криминалисти от столицата. Задър­жаните са извес­тни на полицията с множес­тво противозаконни прояви, трима от тях са осъж­дани за прес­тъп­ления, свър­зани с нар­котици. Специализираната операция е под прякото наб­людение на Районна прокуратура Дуп­ница. Започ­нати са четири досъдебни произ­вод­с­тва. Изяс­нява се съп­ричас­т­ност на задър­жаните към прес­тъп­ления, извър­шени на територията на съседни облас­тни дирек­ции на МВР.