1600 души в Сливенско получават безплатен топъл обяд

1600 души в Сливенско получават безплатен топъл обяд

Това се случва по проект на общината по Прог­рама „Храни и основно материално осигуряване“. Той е стар­тирал през 2016 г., а преди дни е удъл­жен с още 2 години, комен­тира БНТ.

Всеки ден жители на Сливен и още 43 села в общината получават топла храна за обяд. Менюто е раз­нооб­разно и се приема добре от хората. Предос­тавянето на топ­лия обяд се раз­личава от услугите на социал­ния пат­ронаж, най-вече по това, че обядът е без­п­латен за хората. Те се избират по определени критерии. Радина Хрис­това, екс­перт в община Сливен обясни, че храна получават на първо място хора, които са на социално под­помагане, или с доказана липса на доход, а също и въз­рас­тни, които са с минимални доходи.

Хората не се въл­нуват от това кой готви обяда, но са благодарни за услугата. Проек­тът ще прик­лючи в края на 2019 година, но от общината са категорични, че ще тър­сят варианти да продъл­жат дос­тавянето на топла храна за социално слабите жители.